ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม

 


แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔


จัดทำโดย

คณะกรรมการดำเนินการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

กระทรวงสาธารณสุข
นโยบายการพัฒนาบุคลากรด้านจริยธรรมและคุณธรรม

 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข


แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙


จัดทำโดย

คณะกรรมการดำเนินการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

กระทรวงสาธารณสุข