สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

NATIONAL INSTITUTE OF HEALTH OF THAILAND

   NIH Research >> A / B / C / D / E / F / G / H / I / J / K / L / M / N / O / P / Q / R / S / T / U / V / W / X / Y / Z /     >> See All

กิจกรรมสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

การประชุมคณะกรรมการบริหารความร่วมมือทางวิชาการ Thailand-Japan Research Collaboration Center for Emerging and Re-emerging Infections (RCC-ERI) วันที่ 20 สิงหาคม 25582015-09-01
การจัดการความรู้ด้านสารเคมี พิษวิทยาและสิ่งแวดล้อม ณ โรงแรมสามพรานริเวอร์ไซต์ จ.นครปฐม วันที่ 27-28 สิงหาคม 25582015-09-01
อบรมเชิงปฏิบัติการ Bi-Regional Workshop on Strengthening the Capacity of Japanese Encephalitis (JE) Laboratory Network in the WHO South-East Asia and Western Pacific Region , Bangkok, Thailand, 17-21 August 20152015-08-31
ชมรมจริยธรรมสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ได้รับพระราชทานโล่รางวัลหน่วยงานที่มีผลงานจริยธรรมดีเด่นระดับกรม วันที่ 26 สิงหาคม 25582015-08-31
การอบรมสมาชิกการประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการการตรวจเอชไอวีและภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบซี วันที่ 18 สิงหาคม 25582015-08-25

Read more...

ข่าวสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

“ริ้นฝอยทราย” แมลงตัวจิ๊ดแต่เจ็บลึก2015-03-23

จดหมายข่าวกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำเดือนมิถุนายน 25582015-07-09
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เตือนอันตรายจากพิษเมล็ดมันแกว2015-06-29
ห้องปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์พร้อมรับมือการระบาดของโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (MERS)2015-06-18
จดหมายข่าวกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำเดือนพฤษภาคม 25582015-06-11
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ผลิตสารคดีให้ความรู้การป้องกันกำจัดหนูให้ประชาชนดาวน์โหลดฟรี2015-04-03
ลิชมาเนีย สายพันธ์ุไทย โรคอุบัติใหม่ : รายการดูบอกเก้าเล่าสิบย้อนหลัง (ช่อง 9) 30 มีนาคม 25582015-04-02
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เผย 18 ผลงานวิชาการเด่น ที่ได้รับรางวัลในงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ครั้งที่ 232015-03-30
Bright TV : Digital TV ช่อง 20 BRIGHT NEWS สกู๊ปโรคอุบัติใหม่ : โรคลิชมาเนียที่มีตัวริ้นฝอยทรายเป็นพาหะนำโรค2015-03-24

Read more...

NIH VDORead more...

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรม

คลังความรู้

มุมการจัดการความรู้ KM

มุมจัดการความรู้ (KM) ของสถาบันวิทยาศาสตร์สาธารณสุข การบริหารจัดการความรู้ด้านห้องปฏิบัติ การทางการแพทย์เกี่ยวกับเชื้ออันตรายระบบคุณภาพ การควบคุมป้องกันโรค

เอกสารเผยแพร่

รวบรวมเอกสารเผยแพร่, ข้อมูลการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ของ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ซีไอโอ


กฏหมายและข้อบังคับ

 จริยธรรมข้าราชการพลเรือน
 กฎหมายที่เกี่ยวกับสาธารณสุข
 พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
ระเบียบว่าด้วยอัตราค่าบำรุงการตรวจวิเคราะห์และให้บริการ
 ประกาศว่าด้วยการกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน
 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551ยุทธศาสตร์


ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ
แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี
คำรับรองและรายงานผลการปฏิบัติราชการ

ชมรมจริยธรรม

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ท่านคิดว่าท่าน มีความชื่นชอบWEB
 มาก 
 พอใช้ 
 น้อย 
 น้อยมาก 

Download logo 

จำนวนผู้ชมเว็บไซต์

เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2550
สถิติการเข้ารับชม

LINK

กระทรวงสาธารณสุข

กรมควบคุมโรค

องค์การอาหารและยา
WHO 
thailandmedicalhub

สวทช
คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาบ


More