สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand


   NIH Research >> A / B / C / D / E / F / G / H / I / J / K / L / M / N / O / P / Q / R / S / T / U / V / W / X / Y / Z /     >> See All

VDO

กิจกรรมสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

การถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยี นวัตกรรม และแจ้งเตือนภัยด้านสุขภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2558 “สุขภาพโลก สุขภาพเรา เข้าใจในระบบคุณภาพ” วันที่ 23 เมษายน 25582015-04-28
สัมมนา"การส่งเสริมจริยธรรม และความสามัคคีของ สวส." วันที่ 23 เมษายน 25582015-04-27
การอบรมความรู้พื้นฐานความปลอดภัยสำหรับพนักงานห้องทดลอง วันที่ 13-14 พฤศจิกายน 25572015-04-24
การอบรมความรู้พื้นฐานเรื่อง ความปลอดภัยในการขนส่งตัวอย่างเชื้ออันตรายสำหรับ พนักงานขับรถ วันที่ 6-7 ตุลาคม 25572015-04-24
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข วันที่ 15-17 ก.พ.582015-04-24
อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พร้อม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข นำคณะประชุมหารือความร่วมมือวิจัย ไทย-ญี่ปุ่น ระหว่างกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และมหาวิทยาลัยโอซาก้า ด้านโรคติดเชื้ออุบัติใหม่และอุบัติซ้ำและ ลงนามในข้อตกลงร่วมมือวิจัย 5 ปี2015-04-07
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การตรวจการติดเชื้อ ประจำปี 2558 วันที่ 12-13 มีนาคม 25582015-03-24
เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นในการใช้งานและตรวจรับรองตู้ชีวนิรภัย วันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 25582015-02-17
การอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ MIMC2015 (Medical Insects and Animals Management and Control) แนวทางใหม่ในการควบคุมแมลงและสัตว์อื่นที่เป็นปัญหาสาธารณสุข วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 25582015-02-16

Read more...

ชมรมจริยธรรม

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

มุมการจัดการความรู้ KM

มุมจัดการความรู้ (KM) ของสถาบันวิทยาศาสตร์สาธารณสุข การบริหารจัดการความรู้ด้านห้องปฏิบัติ การทางการแพทย์เกี่ยวกับเชื้ออันตรายระบบคุณภาพ การควบคุมป้องกันโรค

จดหมายข่าว สวส.

วารสารจดหมายข่าว NIH Newsletter สื่อประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุขกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

เอกสารเผยแพร่

รวบรวมเอกสารเผยแพร่, ข้อมูลการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ของ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ศูนย์ข้อมูล

แบบสอบถามความพึงพอใจ


ท่านคิดว่าท่าน มีความชื่นชอบWEB
มาก
พอใช้
น้อย
น้อยมาก


Download logo
จำนวนผู้ชมเว็บไซต์

เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2550