สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand


   NIH Research >> A / B / C / D / E / F / G / H / I / J / K / L / M / N / O / P / Q / R / S / T / U / V / W / X / Y / Z /     >> See All

VDO

กิจกรรมสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

การประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายปฏิบัติการเพื่อควบคุมและป้องกันโรคธาลัสซีเมีย ในเขตบริการสุขภาพที่ 4 วันที่ 10 กรกฏาคม 25582015-07-14
การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “เครือข่ายห้องปฏิบัติการโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ 2558” และการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “สร้างความเข้มแข็งเครือข่ายห้องปฏิบัติการ”วันที่ 6-8 กรกฎาคม 2558 news!2015-07-09
การอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ด้านการตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวี รุ่นที่ 1 วันที่ 25-26 มิถุนายน 25582015-07-03
ชาวกรมวิทย์ฯ แบ่งปันสิ่งของเพื่อผู้ต้องขังหญิงและลูกน้อยในเรือนจำคลองเปรม วันที่ 1 กรกฎาคม 25582015-07-02
ประชุมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมอ่านหนังสือเสียง วันที่ 25 มิถุนายน 25582015-06-26
ประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การทบทวนแผนยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2558 ณ โรงแรมดุสิตธานี พัทยา จังหวัดชลบุรี วันที่ 15 -16 มิถุนายน พ.ศ. 25582015-06-17
นิทรรศการ วันอาเซียนเดงกีเดย์ วันที่ 15 มิถุนายน 25582015-06-16
ผู้เชียวชาญจาก WHO SEARO มาประเมินความพร้อมรอบรับการระบาดของอีโบลาด้านห้องปฏิบัติการ2015-06-15
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเฝ้าระวังโรคติดเชื้อที่สามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีน” Vaccine Preventable Infections Surveillance: (VPIS) วันที่ 8 - 11 มิถุนายน 25582015-06-11

Read more...

ชมรมจริยธรรม

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

มุมการจัดการความรู้ KM

มุมจัดการความรู้ (KM) ของสถาบันวิทยาศาสตร์สาธารณสุข การบริหารจัดการความรู้ด้านห้องปฏิบัติ การทางการแพทย์เกี่ยวกับเชื้ออันตรายระบบคุณภาพ การควบคุมป้องกันโรค

จดหมายข่าว สวส.

วารสารจดหมายข่าว NIH Newsletter สื่อประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุขกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

เอกสารเผยแพร่

รวบรวมเอกสารเผยแพร่, ข้อมูลการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ของ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

รายงานการตรวจหาซีโรทัยป์ไวรัสไข้เลือดออก


แบบสอบถามความพึงพอใจ


ท่านคิดว่าท่าน มีความชื่นชอบWEB
มาก
พอใช้
น้อย
น้อยมาก


Download logo
จำนวนผู้ชมเว็บไซต์

เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2550