สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

Search


SEARCH หาใน WEB :

วีดีทัศน์แนะนำ สวส.

Contact Us

 

LINK

แบบสอบถามความพึงพอใจ

 มาก 
 พอใช้ 
 น้อย 
 น้อยมาก 

จำนวนผู้ชมเว็บไซต์
71332
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561   NIH Research >> A / B / C / D / E / F / G / H / I / J / K / L / M / N / O / P / Q / R / S / T / U / V / W / X / Y / Z /     >> See All

NIH Fact Sheet

โรคไลม์ (Lyme disease)2019-07-18
เชื้ออะมีบา Dientamoeba fragilis2019-07-11
ไข้หูดับ2019-05-21

ภัยร้ายใกล้ตัว...เชื้อโรคในห้องน้ำ2019-05-15
โรคฝีดาษลิง (Monkeypox)2019-05-13
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พร้อมประกันคุณภาพมาตรฐานและสนับสนุน การเข้าถึงบริการการตรวจเอชไอวีด้วยตนเอง เพื่อยุติปัญหาเอชไอวี/เอดส์2019-04-19
การตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในเลือดของผู้ขับขี่ยานพาหนะ2019-01-03
วัณโรคและการตรวจทางห้องปฏิบัติการ2018-10-08
ชุดตรวจเอชไอวีด้วยวิธีรวดเร็ว ที่ตรวจหาแอนติบอดีและแอนติเจนในชุดเดียวกัน (4th Generation HIV rapid test kit)2018-09-05
ภัยร้ายจากเชื้อ Vibrio vulnificus2018-09-04
โรคติดเชื้อไวรัสนิปาห์ (Nipah Virus disease)2018-06-08
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พร้อมรับระบาดรอบใหม่ไวรัสมรณะอีโบลา2018-05-16
เชื้อก่อโรคจากโทรศัพท์มือถือ และการป้องกันการติดเชื้อ2018-05-07

 

ดูทั้งหมด


ข่าวประชาสัมพันธ์และประกาศ

แผนกิจกรรม การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 25632019-11-08

เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 25402019-08-06
กับดักไข่ยุง LeO Trap นวัตกรรมพิชิตยุงลาย Rama Health Talk2019-08-05
จดหมายข่าวกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ฉบับเดือนกรกฎาคม 25622019-07-31
สธ. คิดค้นนวัตกรรม กับดัก LeO-Trap ฆ่าลูกน้ำยุงลายได้ทั้งหมด2019-07-30
สธ. พร้อมให้บริการตรวจการติดเชื้อวัณโรคแฝง และพัฒนาชุดทดสอบวัณโรค ตรวจง่าย ได้ผลเร็ว ราคาถูก2019-07-30

ดูทั้งหมด

งานบริการสำหรับประชาชน

ข้อปฏิบัติในการส่งสิ่งตรวจ
แบบส่งตัวอย่างตรวจวิเคราะห์
วิธีการเก็บตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ
การขอรับบริการเชื้่อจุลินทรีย์
ค่าบำรุงการตรวจวิเคราะห์และให้บริการ
ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน
คู่มือการให้บริการ
คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

การค้นหาบริการตรวจวิเคราะห์ 

 วิธีการเก็บตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ
 แบบส่งตัวอย่างตรวจวิเคราะห์
 ข้อปฏิบัติในการส่งสิ่งตรวจ


 กิจกรรมสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ MOU กรมควบคุมโรค2019-11-27
การประชุมเตรียมความพร้อมและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านห้องปฏิบัติการ2019-11-12

สวส. ร่วมจัดประชุมสัมมนาวิชาการธาลัสซีเมียแห่งชาติ ครั้งที่ 24 ประจำปีงบประมาณ 25622019-09-02
สวส. ร่วมใจ กิจกรรมทำบุญตักบาตรประจำเดือนสิงหาคม 25622019-08-29
สวส. พัฒนาเครือข่ายห้องปฏิบัติการ สคร.2019-08-16
ช่อง 7 สีถ่ายทำและออกอากาศ นวัตกรรมชุดตรวจวัณโรค TB-LAMP2019-08-01
สวส. ร่วมกิจกรรมสวดมนต์ เจริญสมาธิ และสนทนาธรรม กระทรวงสาธารณสุข2019-07-31

ดูทั้งหมด


ข่าวสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

นวัตกรรม ทีบีแลมป์ ใช้ได้ผลในโรงพยาบาล2019-09-13
การประชุมคณะกรรมการบริหารความร่วมมือวิจัยระหว่างกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และมหาวิทยาลัยโอซาก้า ภายใต้ความร่วมมือวิจัย Thailand-Japan Research Collaboration Center on Emerging and Reemerging Infection (RCC-ERI)2019-09-13
สวส. ร่วมกับกองระบาดวิทยา หารือแนวทางการส่งตัวอย่างเพื่อเฝ้าระวังและสอบสวนโรค2019-08-16

สวส. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Virology, research activities and laboratory diagnosis of respiratory virus and Zika virus infections2019-08-08
สวส. ร่วมกับเครือข่ายห้องปฏิบัติการ Thailand National Virome Project Partnership2019-08-08
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ร่วมแถลงข่าว สธ. พร้อมให้บริการตรวจการติดเชื้อวัณโรคแฝง และพัฒนาชุดทดสอบวัณโรค ตรวจง่าย ได้ผลเร็ว ราคาถูก2019-08-01
ออกรายการโทรทัศน์ บ่ายนี้มีคำตอบ ทางช่อง 9 อสมท. นำเสนอนวัตกรรมกับดักยุง Leotrap และชุดตรวจวัณโรค TB-LAMP2019-08-01
โครงการ เดิน-วิ่งทางเลือกสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก2019-07-30

 

ดูทั้งหมด

กฏหมายและข้อบังคับ

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2552
นโยบายการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
จริยธรรมข้าราชการพลเรือน
กฎหมายที่เกี่ยวกับสาธารณสุข
พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
ระเบียบว่าด้วยอัตราค่าบำรุงการตรวจวิเคราะห์และให้บริการ
ประกาศว่าด้วยการกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

Download Logo

 

ระบบสารสนเทศ สวส

 

QR CODEบริการทางอิเล็กทรอนิกส์KPI Reporter