สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

Search


SEARCH หาใน WEB :

วีดีทัศน์แนะนำ สวส.

Contact Us

 

LINK

แบบสอบถามความพึงพอใจ

 มาก 
 พอใช้ 
 น้อย 
 น้อยมาก 

จำนวนผู้ชมเว็บไซต์
87436
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561   NIH Research >> A / B / C / D / E / F / G / H / I / J / K / L / M / N / O / P / Q / R / S / T / U / V / W / X / Y / Z /     >> See All

NIH Fact Sheet

Toxoplasmosis2020-02-26
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เตรียมพร้อมตอบโต้สถานการณ์โรคปอดอักเสบเฉียบพลันในจีน2020-01-06

โรคไลม์ (Lyme disease)2019-07-18
เชื้ออะมีบา Dientamoeba fragilis2019-07-11
ไข้หูดับ2019-05-21
ภัยร้ายใกล้ตัว...เชื้อโรคในห้องน้ำ2019-05-15
โรคฝีดาษลิง (Monkeypox)2019-05-13
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พร้อมประกันคุณภาพมาตรฐานและสนับสนุน การเข้าถึงบริการการตรวจเอชไอวีด้วยตนเอง เพื่อยุติปัญหาเอชไอวี/เอดส์2019-04-19
การตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในเลือดของผู้ขับขี่ยานพาหนะ2019-01-03
วัณโรคและการตรวจทางห้องปฏิบัติการ2018-10-08
ชุดตรวจเอชไอวีด้วยวิธีรวดเร็ว ที่ตรวจหาแอนติบอดีและแอนติเจนในชุดเดียวกัน (4th Generation HIV rapid test kit)2018-09-05
ภัยร้ายจากเชื้อ Vibrio vulnificus2018-09-04

 

ดูทั้งหมด


ข่าวประชาสัมพันธ์และประกาศ

การตรวจยืนโรคอุบัติใหม่2020-01-11
สธ. เผยการตรวจยืนยันผู้ป่วยโรคติดต่ออุบัติใหม่ในไทย ต้องมีผลการตรวจตรงกันจากห้องปฏิบัติการศักยภาพสูง 2 แห่ง และให้ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดต่อพิจารณาสรุปผล2020-01-11

ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง การให้และรับของขวัญของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในโอกาสต่างๆ2019-12-25
แผนกิจกรรม การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 25632019-11-08
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 25402019-08-06
กับดักไข่ยุง LeO Trap นวัตกรรมพิชิตยุงลาย Rama Health Talk2019-08-05
จดหมายข่าวกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ฉบับเดือนกรกฎาคม 25622019-07-31

ดูทั้งหมด

งานบริการสำหรับประชาชน

ข้อปฏิบัติในการส่งสิ่งตรวจ
แบบส่งตัวอย่างตรวจวิเคราะห์
วิธีการเก็บตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ
การขอรับบริการเชื้่อจุลินทรีย์
ค่าบำรุงการตรวจวิเคราะห์และให้บริการ
ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน
คู่มือการให้บริการ
คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

การค้นหาบริการตรวจวิเคราะห์


 

 วิธีการเก็บตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ
 แบบส่งตัวอย่างตรวจวิเคราะห์
 ข้อปฏิบัติในการส่งสิ่งตรวจ


กิจกรรมสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ประชุมเตรียมความพร้อมรับมือไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 20192020-01-23
สวส. ร่วมกับ สสจ. กำแพงเพชร เฝ้าระวังการระบาดของโรคไข้เลือดออก2020-01-21
ประชุม เรื่อง การจัดทำ SWOT Analysis และการจัดทำ NIH Journal Club2020-01-14

การอบรมเชื้อเอชไอวีดื้อยาต้านไวรัส ( Estimation of HIV Drug Resistance in People Living with HIV in Nepal )2020-01-15
ศูนย์ทรัพยากรชีวภาพทางการแพทย์ 4.0 ด้วยโปรแกรม PACS2020-01-13
ผู้บริหารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ติดตามการตรวจเชื้อ Novel Coronavirus 2019 ณ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข2020-01-13
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาระบบเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพระดับชาติสู่ระดับโลก (Enhancing Incorporation of Global and National Antimicrobial Resistance Surveillance: EIGNA) วันที่ 6-7 มกราคม 2563 ณ โรงแรม เอ-วัน เดอะ รอยัลครูส พัทยา จ.ชลบุรี2020-01-07
การบรรยายและสาธิตการตรวจเชื้อวัณโรคด้วยชุดตรวจทีบีแลมป์ สำหรับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช2019-12-25

ดูทั้งหมด


ข่าวสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

นวัตกรรม ทีบีแลมป์ ใช้ได้ผลในโรงพยาบาล2019-09-13
การประชุมคณะกรรมการบริหารความร่วมมือวิจัยระหว่างกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และมหาวิทยาลัยโอซาก้า ภายใต้ความร่วมมือวิจัย Thailand-Japan Research Collaboration Center on Emerging and Reemerging Infection (RCC-ERI)2019-09-13
สวส. ร่วมกับกองระบาดวิทยา หารือแนวทางการส่งตัวอย่างเพื่อเฝ้าระวังและสอบสวนโรค2019-08-16

สวส. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Virology, research activities and laboratory diagnosis of respiratory virus and Zika virus infections2019-08-08
สวส. ร่วมกับเครือข่ายห้องปฏิบัติการ Thailand National Virome Project Partnership2019-08-08
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ร่วมแถลงข่าว สธ. พร้อมให้บริการตรวจการติดเชื้อวัณโรคแฝง และพัฒนาชุดทดสอบวัณโรค ตรวจง่าย ได้ผลเร็ว ราคาถูก2019-08-01
ออกรายการโทรทัศน์ บ่ายนี้มีคำตอบ ทางช่อง 9 อสมท. นำเสนอนวัตกรรมกับดักยุง Leotrap และชุดตรวจวัณโรค TB-LAMP2019-08-01
โครงการ เดิน-วิ่งทางเลือกสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก2019-07-30

 

ดูทั้งหมด

กฏหมายและข้อบังคับ

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2552
นโยบายการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
จริยธรรมข้าราชการพลเรือน
กฎหมายที่เกี่ยวกับสาธารณสุข
พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
ระเบียบว่าด้วยอัตราค่าบำรุงการตรวจวิเคราะห์และให้บริการ
ประกาศว่าด้วยการกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

Download Logo

 

ระบบสารสนเทศ สวส

 

QR CODEบริการทางอิเล็กทรอนิกส์KPI Reporter