สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

 

การพยากรณ์โรคไข้เลือดออก ปี 2562


            

ยุงลายภาคกลาง

 

 
ตารางพื้นที่เสี่ยงต่อโรคไข้เลือดออกภาคกลางจากการประมาณการอัตราผู้ป่วยต่อแสน
         โอกาสการเกิดการระบาดและประชากรยุงปี 2562              

 หมายเหตุ*โอกาสที่มีการระบาดโดยที่มีผู้ป่วยมากกว่าค่าเฉลี่ยผู้ป่วยย้อนหลัง 20 ปี