สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

ปี 2559


            เมื่อเข้าช่วงฤดูฝน โรคไข้เลือดออกยังคงเป็นปัญหาสาธารณสุขของประเทศการทราบสถานการณ์ยุงลายและหาพื้นที่เสี่ยงของโรคเชิงพื้นที่ตามภูมิภาค โดยใช้เทคนิค GIS และสถิติขั้นสูง จะช่วยให้การควบคุมโรคเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

สถานการณ์ยุงลายจากการสำรวจด้วยกับดักไข่ วิเคราะห์ด้วยเทคนิค GIS วิธี Ordinary Kingingเพื่อการประมาณค่าประชากรยุงลายเชิงพื้นที่ในแต่ละภาค

 

             ยุงลายภาคเหนือ

 

 

             ยุงลายภาคกลาง

 

             ยุงลายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

 

             ยุงลายภาคใต้

 


ใช้สถิติขั้นสูงคือการวิเคราะห์ถดถอยโลจิทพหุและถดถอยพหุแบบขั้นตอน วิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยสำคัญที่เกี่ยวข้องกับโรค คือ อุตุนิยมวิทยา รายงานผู้ป่วยและ Dengue serotypes ของปี 2549-2559ได้ผลการพยากรณ์โอกาสการเกิดการระบาด แล้วใช้เทคนิค GIS ซ้อนทับข้อมูลinterpolation ของประชากรยุงลายจากการสำรวจด้วยกับดักไข่ในช่วงเดือนมกราคม ถึง มิถุนายน 2559 เป็นช่วงก่อนการระบาดของโรค โดยสำรวจจาก 7,320 กับดัก วาง 183 พื้นที่ใน 46 จังหวัดแล้วผลิตเป็นแผนที่GIS พื้นที่เสี่ยงโรคไข้เลือดออกเป็นรายจังหวัดของแต่ละภาคทั้งประเทศปี 2559


 การทดสอบความถูกต้องจาก Model การวิเคราะห์ถดถอยโลจิทพหุ
การทดสอบความถูกต้องจาก Model การวิเคราะห์ถดถอยพหุแบบขั้นตอน