สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

การพยากรณ์โรคไข้เลือดออก ปี 2558


            โรคไข้เลือดออกยังคงเป็นปัญหาสาธารณสุขของประเทศ การวางแผนป้องโรคล่วงหน้าโดยการพยากรณ์เชิงพื้นที่ เพื่อหาว่าจังหวัดใดหรือพื้นที่ใด จะเกิดการระบาดและมีระดับความรุนแรงเท่าใด เป็นข้อมูลที่สำคัญสำหรับการควบคุมโรคนี้


ใช้สถิติขั้นสูง คือ การวิเคราะห์ถดถอยโลจิทพหุและถดถอยพหุแบบขั้นตอน วิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยสำคัญที่เกี่ยวข้องกับโรค คือ อุตุนิยมวิทยา รายงานผู้ป่วยและ Dengue serotypes ของปี 2549-2558 ได้ผลการพยากรณ์โอกาสการเกิดการระบาดและอัตราผู้ป่วยต่อแสนคนระดับจังหวัด แล้วใช้เทคนิค GIS ซ้อนทับข้อมูล interpolation ของประชากรยุงลายจากการสำรวจด้วยกับดักไข่จากทั่วประเทศช่วงเดือน มกราคมถึง มิถุนายนปี 2558 เป็นช่วงก่อนการระบาดของโรค โดยสำรวจจาก 7,240 กับดัก  วาง 184 พื้นใน 46 จังหวัดแล้วผลิตเป็นแผนที่ GIS การพยากรณ์โรคไข้เลือดออกเป็นรายจังหวัดทั้งประเทศของปี 2558


 


แผนที่ GIS การพยากรณ์โรคไข้เลือดออก ปี 2558

 การทดสอบความถูกต้องจาก Model การวิเคราะห์ถดถอยโลจิทพหุ
การทดสอบความถูกต้องจาก Model การวิเคราะห์ถดถอยพหุแบบขั้นตอน
บทคัดย่อและสาระสำคัญ