สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

Medical Genetics Section

    หน้าที่รับผิดชอบ

  • ศึกษาวิจัยทางด้านพันธุศาสตร์การแพทย์ เพื่อรองรับปัญหาสาธารณสุขของประเทศ รวมถึงการศึกษาปัจจัยทางด้านความแตกต่างในระดับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการเกิด, การดำเนินโรคและการตอบสนองต่อการรักษา

  • พัฒนาระบบการให้บริการจัดเก็บทรัพยากรชีวภาพ (bioresources) เพื่อสนับสนุนงานพันธุศาสตร์การแพทย์และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

  • ให้บริการให้คำปรึกษาด้านพันธุศาสตร์การแพทย์ โดยใช้สถิติพันธุศาสตร์และชีวสารสนเทศ

  • หน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย