สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

Coordinating Center for Technical Collaboration

หน้าที่รับผิดชอบ

  • พัฒนาระบบ จัดทำแผนและประสานการดำเนินการความร่วมมือระหว่างสถาบันฯ กับหน่วยงานและบุคคลภายนอก รวมถึงการรับนักศึกษา/บุคคลมาฝึกงานและดูงาน, การสนับสนุนวิทยากร/อาจารย์พิเศษ, การให้คำปรึกษาทางวิชาการ, ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันฯ และการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่บุคคลภายนอก

  • หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย