สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

คำแนะนำวิธีปฏิบัติในการตรวจวิเคราะห์และจัดการสิ่งส่งตรวจจากผู้ป่วยสงสัยโรคติดเชื้ออีโบลา

คู่มือการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาและไวรัสทางเดินหายใจตะวันออกกลางทางห้องปฏิบัติการ
คู่มือการตรวจวิเคราะห์และจัดการสิ่งส่งตรวจจากผู้ป่วยสงสัยโรคติดเชื้ออีโบลา
ชี้แจง หนังสือคู่มือการตรวจวิเคราะห์และจัดการสิ่งส่งตรวจ จากผู้ป่วยสงสัยโรคติดเชื้ออีโบลา ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
พิมพ์ครั้งที่ 1 สิงหาคม 2557
คำแนะนำวิธีปฏิบัติในการขนส่งวัตถุตัวอย่างปนเปื้อนเชื้ออันตราย
การตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ
แนวทางการกาจัดขยะติดเชื้อไวรัสอีโบลา
เอกสารประกอบคำบรรยาย เรื่อง โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา Ebola Virus Disease (EVD)
   

เอกสารประกอบการฝึกอบรม

arrowการอบรมการตรวจตัวอย่างผู้สงสัยติดเชื้อไวรัสอีโบลาทางห้องปฏิบัติการ วันที่ 24 กันยายน 2557

เอกสารประกอบการอบรมการตรวจตัวอย่างผู้สงสัยติดเชื้อไวรัสอีโบลาทางห้องปฏิบัติการ  วันที่ 24 กันยายน 2557 ห้องประชุม NIH

เรื่อง ไม่มี DRA ได้ไหม โดย ดร. อารี ทัตติยพงศ

เรื่อง การตรวจวิเคราะห์อีโบลาด้วย Real-Time PCR และการส่งตรวจตัวอย่าง โดย ดร. พิไลลักษณ์ อัคคไพบูลย์ โอกาดะ

เรื่อง ควรรู้ก่อนซื้อตู้ชีวนิรภัย โดย ดร. นุสรา สัตย์เพริศพราย

เรื่อง ห้องปฏิบัติการ DRA ทำงานได้อย่างไร โดย นางศิริรัตน์ ลิกานนท์สกุล

Update อีโบลาที่ควรรู้ โดย นพ.สมชาย แสงกิจพร

arrowการสัมมนา Round table discussion และระดมความคิดเห็นเรื่อง
Situation analysis of laboratory-based surveillance system for Ebola and other VHF in Thailand
ในวันที่ 29 กันยายน 2557 ณ ห้องลีลาวดี โรงแรมรามาการ์เด้นส์

การเฝ้าระวังเชื้ออีโบลาในคน โดย สิริพรรณ แสงอรุณ

การเฝ้าระวังเชื้อไวรัสอีโบลาในสัตว์ โดย สพญ.นันทพร วันดี

ต้นกำเนิด Ebola

Marburg and Lassa viruses โดย ศ.ดร.พิไลพันธ์ พุธวัฒนะ


เครือข่ายกระทรวงสาธารณสุข

arrowโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา ข้อมูลสำหรับประชาชน (กรมควบคุมโรค)