สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

การทดสอบการแพ้ทางผิวหนังในสัตว์ทดลองชนิดหนูตะเภา (Skin Sensitization Testing in Guinea pigs) ด้วยวิธีทดสอบตาม ISO 10993 Closed-patch test (Buehler test)

ระยะเวลาทดสอบ 48 วันทำการ (หลังสัตว์ทดลองพร้อมทดสอบ)
วิธีทดสอบ ISO 10993 - 10, 2010. Biological evaluation of medical devices - Part 10: Tests for irritation and skin sensitization
อัตราค่าบำรุงการตรวจวิเคราะห์ 150,000 บาท
ติดต่อเพื่อจองคิวทดสอบได้ที่ คุณจิรวรรณ เตียเปิ้น โทรศัพท์ 063-9722087 หรือ Line ID 063-9722087
แฟกซ์ 02-5915447   อีเมล์ jeerawan.te@dmsc.mail.go.th