สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

ทดสอบการระคายเคืองทางผิวหนังในสัตว์ทดลองชนิดกระต่าย (Skin irritation Testing in Rabbits) ด้วยวิธีทดสอบตาม ISO 10993

ระยะเวลาทดสอบ 21 วันทำการ (หลังสัตว์ทดลองพร้อมทดสอบ)
วิธีทดสอบ ISO 10993 - 10, 2010. Biological evaluation of medical devices - Part 10: Tests for irritation and skin sensitization
อัตราค่าบำรุงการตรวจวิเคราะห์ 60,000 บาท
ติดต่อเพื่อจองคิวทดสอบได้ที่ คุณจิรวรรณ เตียเปิ้น โทรศัพท์ 063-9722087 หรือ Line ID 063-9722087
แฟกซ์ 02-5915447   อีเมล์ jeerawan.te@dmsc.mail.go.th