สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

    ประเภท คู่มือ ตำรา หนังสือ  
1. ชื่อเรื่อง ธาลัสซีเมีย โรคเลือดจากทางพันธุกรรมที่ป้องกันได้  
  ผู้จัดทำ สมชาย แสงกิจพร    สิริภากร แสงกิจพร  
  หน่วยงาน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  
  ISBN 974-294-207-2  
  ปีพิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2548  
  แหล่งพิมพ์ บริษัท ดีไซร์ จำกัด  
       
2. ชื่อเรื่อง การตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการควบคุมและป้องกันโรคทางพันธุกรรม : โรคธาลัสซีเมียรุนแรงและกลุ่มอาการดาวน์  
  ผู้จัดทำ สมชาย แสงกิจพร   สิริภากร แสงกิจพร  
  หน่วยงาน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  
  ISBN 974-754 9-68-9  
  ปีพิมพ์ พ.ศ. 2548  
       
3. ชื่อเรื่อง ผลงานวิจัยด้านกีฏวิทยาทางการแพทย์
  บรรณาธิการ อุษาวดี ถาวระ
  หน่วยงาน กลุ่มกีฏวิทยาทางการแพทย์ สถาบันวิจัยศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
  ISBN 974-465-212-8
  พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ. 2546
  แหล่งพิมพ์ บริษัท ดีไซร์ จำกัด
       
4. ชื่อเรื่อง สมุนไพรป้องกันกำจัดแมลงทางการแพทย์
  คณะผู้จัดทำ อุษาวดี ถาวระ อภิวัฏ ธวัชสิน ฤทัยรัตน์ ศรีธมรัตน์ ปณวรรณ ปุโรทกานนท์
  หน่วยงาน ฝ่ายชีววิทยาและนิเวศวิทยา กลุ่มกีฏวิทยาทางการแพทย์ สถาบันวิจัยศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
  ISBN 974-7549-39-5
  พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2548
  แหล่งพิมพ์ บริษัท ดีไซร์ จำกัด
       
5. ชื่อเรื่อง สมุนไพรป้องกันกำจัดแมลงทางการแพทย์2 : น้ำมันหอมระเหย
  คณะผู้นิพนธ์ จารีย์ บันสิทธ์ ธิดารัตน์ บุญรอด ประไพ วงศ์สินมั่นคง ปราณี ชวลิตธำรง อุษาวดี ถาวระ อภิวัฏ ธวัชสิน และคณะ
  หน่วยงาน สถาบันวิจัยสมุนไพร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
  ISBN 974-7549-64-6
  พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2548
  แหล่งพิมพ์ บริษัท ดีไซร์ จำกัด
       
6. ชื่อเรื่อง ชีววิทยาและการควบคุมแมลงที่เป็นปัญหาสาธารณสุข
  บรรณาธิการ อุษาวดี ถาวระ
  หน่วยงาน ฝ่ายชีววิทยาและนิเวศวิทยา กลุ่มกีฏวิทยาทางการแพทย์ สถาบันวิจัยศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
  ISBN 974-7549-20-4
  พิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2553 (ฉบับปรับปรุง)
  แหล่งพิมพ์ บริษัท หนังสือดีวัน จำกัด
       
7. ชื่อเรื่อง ชีววิทยานิเวศวิทยาและการควบคุมยุงในประเทศไทย
  บรรณาธิการ อุษาวดี ถาวระ
  หน่วยงาน ฝ่ายชีววิทยาและนิเวศวิทยา กลุ่มกีฏวิทยาทางการแพทย์ สถาบันวิจัยศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
  ISBN 974-7549-25-5
  พิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2553 (ฉบับปรับปรุง)
  แหล่งพิมพ์ บริษัท หนังสือดีวัน จำกัด
       
8. Title Scientific Pubications Relating to insect Vectors from 1995 to 2004
  Editor Usavadee Thavara
  Institute Biology and Ecology Section, Medical Entomology Group
National institute of Health, Department of Medical Sciences
  ISBN 974-7549-46-8
  First Publish 2004
  Publication Desire Co.,Ltd.
       
9. Title Scientific Pubications Relating to insect Vectors from 2005 to 2010  
  Editor Usavadee Thavara,Apiwat Tawatsin and Jakkrawarn Chompoosri
  Institute Biology and Ecology Section, Medical Entomology Group
National institute of Health, Department of Medical Sciences
  ISBN 978-616-11-0114-5
  First Publish 2010
  Publication D-One Books Co.,Ltd.
       
10. ชื่อเรื่อง เรือด : ชีววิทยาและการป้องกันกำจัด คู่มือสำหรับการป้องกันกำจัดเรือดในโรงแรมและที่พักอาศัย
 
  คณะผู้จัดทำ ดร.อภิวัฏ ธวัชสิน ดร. อุษาวดี ถาวระ ดร. จักรวาล ชมภูศรี และ รศ.ดร.นพ.เผด็จ สิริยะเสถียร
  หน่วยงาน ฝ่ายชีววิทยาและนิเวศวิทยา กลุ่มกีฏวิทยาทางการแพทย์ สถาบันวิจัยศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
  ISBN -
  พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2554
  แหล่งพิมพ์ บริษัท หนังสือดีวัน จำกัด
       
11. ชื่อเรื่อง ผลงานวิจัยชีววิทยาและการควบคุมแมลงทางการแพทย์ (พ.ศ. 2550-2555)
 
  บรรณาธิการ ดร. อุษาวดี ถาวระ
  คณะผู้จัดทำ ดร.อภิวัฏ ธวัชสิน ดร.สนธยา เตียวศิริทรัพย์ ดร. จักรวาล ชมภูศรี นายพายุ ภักดีนวน และนายนาวี ศรีวรมย์
  หน่วยงาน ฝ่ายชีววิทยาและนิเวศวิทยา กลุ่มกีฏวิทยาทางการแพทย์ สถาบันวิจัยศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
  ISBN 978-616-11-1540-1
  พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2556
  แหล่งพิมพ์ บริษัท หนังสือดีวัน จำกัด
       
12. ชื่อเรื่อง ผลงานวิจัยเทคโนโลยีการเฝ้าระวังและควบคุมแมลงพาหะ พ.ศ. 2530-2549       
  บรรณาธิการ อุษาวดี ถาวระ
  หน่วยงาน ฝ่ายชีววิทยาและนิเวศวิทยา กลุ่มกีฏวิทยาทางการแพทย์ สถาบันวิจัยศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
  ISBN 978-974-7549-99-7
  พิมพ์ครั้งแรก มกราคม 2550
  แหล่งพิมพ์ บริษัท หนังสือดีวัน จำกัด
       
13. ชื่อเรื่อง การควบคุมแมลงทางการแพทย์       
  บรรณาธิการ อุษาวดี ถาวระ
  หน่วยงาน ฝ่ายชีววิทยาและนิเวศวิทยา กลุ่มกีฏวิทยาทางการแพทย์ สถาบันวิจัยศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
  ISBN 978-616-11-1879-2
  พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ.2556
  แหล่งพิมพ์ บริษัท หนังสือดีวัน จำกัด
       
14. ชื่อเรื่อง ความรู้เกี่ยวกับสิ่งเป็นพิษ ตอนที่ 1 และ 2  
  หน่วยงาน ฝ่ายพิษวิทยา กลุ่มพิษวิทยาและชีวเคมี  
  พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2542  
       
15. ชื่อเรื่อง ความรู้เกี่ยวกับสิ่งเป็นพิษ ตอนที่ 3  
  หน่วยงาน ฝ่ายพิษวิทยา กลุ่มพิษวิทยาและชีวเคมี  
  พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2530  
       
16. ชื่อเรื่อง ความรู้เกี่ยวกับสิ่งเป็นพิษ ตอนที่ 4  
  หน่วยงาน ฝ่ายพิษวิทยา กลุ่มพิษวิทยาและชีวเคมี  
  พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2533  
       
17. ชื่อเรื่อง ความรู้เกี่ยวกับสิ่งเป็นพิษ ตอนที่ 5  
  หน่วยงาน ฝ่ายพิษวิทยา กลุ่มพิษวิทยาและชีวเคมี  
  พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2532  
       
18. ชื่อเรื่อง ความรู้เกี่ยวกับสิ่งเป็นพิษ ตอนที่ 6  
  หน่วยงาน ฝ่ายพิษวิทยา กลุ่มพิษวิทยาและชีวเคมี  
  พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2533  
       
19. ชื่อเรื่อง ความรู้เกี่ยวกับสิ่งเป็นพิษ ตอนที่ 7  
  หน่วยงาน ฝ่ายพิษวิทยา กลุ่มพิษวิทยาและชีวเคมี  
  พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2534  
       
20. ชื่อเรื่อง ความรู้เกี่ยวกับสิ่งเป็นพิษ ตอนที่ 8  
  หน่วยงาน ฝ่ายพิษวิทยา กลุ่มพิษวิทยาและชีวเคมี  
  พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2536  
       
21. ชื่อเรื่อง ความรู้เกี่ยวกับสิ่งเป็นพิษ ตอนที่ 9  
  หน่วยงาน ฝ่ายพิษวิทยา กลุ่มพิษวิทยาและชีวเคมี  
  ISBN 974-7758-22-9  
  พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2537  
       
22. ชื่อเรื่อง ความรู้เกี่ยวกับสิ่งเป็นพิษ ตอนที่ 10  
  หน่วยงาน ฝ่ายพิษวิทยา กลุ่มพิษวิทยาและชีวเคมี  
  ISBN 974-7760-47-9  
  พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2538  
       
23. ชื่อเรื่อง ความรู้เกี่ยวกับสิ่งเป็นพิษ ตอนที่ 11  
  หน่วยงาน ฝ่ายพิษวิทยา กลุ่มพิษวิทยาและชีวเคมี  
  ISBN 974-7766-83-3  
  พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2539  
       
24. ชื่อเรื่อง ความรู้เกี่ยวกับสิ่งเป็นพิษ ตอนที่ 12  
  หน่วยงาน ฝ่ายพิษวิทยา กลุ่มพิษวิทยาและชีวเคมี  
  ISBN 974-291-377-3  
  พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2539  
       
25. ชื่อเรื่อง ความรู้เกี่ยวกับสิ่งเป็นพิษ ตอนที่ 13  
  หน่วยงาน ฝ่ายพิษวิทยา กลุ่มพิษวิทยาและชีวเคมี  
  ISBN 974-291-973-9  
  พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2541  
       
26. ชื่อเรื่อง ความรู้เกี่ยวกับสิ่งเป็นพิษ ตอนที่ 14  
  หน่วยงาน ฝ่ายพิษวิทยา กลุ่มพิษวิทยาและชีวเคมี  
  ISBN 974-7540-08-5  
  พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2543  
       
27. ชื่อเรื่อง ความรู้เกี่ยวกับสิ่งเป็นพิษ ตอนที่ 15  
  หน่วยงาน ฝ่ายพิษวิทยา กลุ่มพิษวิทยาและชีวเคมี  
  พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2544  
       
28. ชื่อเรื่อง ความรู้เกี่ยวกับสิ่งเป็นพิษ ตอนที่ 16  
  หน่วยงาน ฝ่ายพิษวิทยา กลุ่มพิษวิทยาและชีวเคมี  
       
29. ชื่อเรื่อง ความรู้เกี่ยวกับสิ่งเป็นพิษ ตอนที่ 17  
  หน่วยงาน ฝ่ายพิษวิทยา กลุ่มพิษวิทยาและชีวเคมี  
  ISBN 974-465-116-4  
  พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2546  
  แหล่งพิมพ์ บริษัท พี.เอ.ลีฟวิ่ง จำกัด  
       
30. ชื่อเรื่อง การป้องกันกำจัดยุงลายไม่ยากอย่างที่คิด
  คณะผู้จัดทำ เลาจนา เชาวนาดิศัย
  หน่วยงาน ฝ่ายศึกษาควบคุมแมลงโดยชีววิธี กลุ่มกีฏวิทยาทางการแพทย์
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
  ISBN -
  ปีพิมพ์ พ.ศ. 2550
       
31. ชื่อเรื่อง อาวุธที่พอเพียงกำจัดยุงลายและแมลงนำโรคไข้เลือดออก ไข้สมองอักเสบ เท้าช้าง ประจำบ้าน (WONT WEAPONS) ธันวาคม 2550
  คณะผู้จัดทำ กสิน ศุภปฐม และคณะ
  หน่วยงาน ฝ่ายศึกษาควบคุมแมลงโดยใช้สารเคมี กลุ่มกีฏวิทยาทางการแพทย์
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
  ISBN -
  ปีพิมพ์ พ.ศ. 2550
       
32. ชื่อเรื่อง SUFFICIENT WEAPONS FOR CONTROL OF MOSQUITOES AND OTHER VECTORS DENGUE ENCEPHALITIS FILARIASIS FEVERS AS WONT WEAPONS DECEMBER 2007
  คณะผู้จัดทำ กสิน ศุภปฐม และคณะ
  หน่วยงาน ฝ่ายศึกษาควบคุมแมลงโดยใช้สารเคมี กลุ่มกีฏวิทยาทางการแพทย์
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
  ISBN -
  ปีพิมพ์ พ.ศ. 2550
       
33. ชื่อเรื่อง อาวุธสามัญที่พอเพียง ประจำบ้าน (WONT WEAPONS) กำจัดยุงลาย และ แมลงนำโรค ไข้เลือดออก ชิคุนกุนยา ไข้สมองอักเสบ เท้าช้าง ด้วยมือคุณเอง ธันวาคม 2550
  คณะผู้จัดทำ กสิน ศุภปฐม และคณะ
  หน่วยงาน ฝ่ายศึกษาควบคุมแมลงโดยใช้สารเคมี กลุ่มกีฏวิทยาทางการแพทย์
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
  ISBN -
  ปีพิมพ์ พ.ศ. 2550
       
34. ชื่อเรื่อง หนังสือ หยิบจากครัว กำจัดสารพัดแมลงนำโรคและแมลงมีพิษ
  คณะผู้จัดทำ กสิน ศุภปฐม และคณะ
  หน่วยงาน ฝ่ายศึกษาควบคุมแมลงโดยใช้สารเคมี กลุ่มกีฏวิทยาทางการแพทย์
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
  ISBN -
  ปีพิมพ์ พ.ศ. 2555
       
35. ชื่อเรื่อง แมลง สัตว์ และพืช ที่มีพิษและเป็นอันตราย เล่ม 1
  คณะผู้จัดทำ อุรุญากร จันทร์แสง
  หน่วยงาน กลุ่มกีฏวิทยาทางการแพทย์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
  ISBN 978-974-7362-97-8
  ปีพิมพ์ พ.ศ. 2557
  แหล่งพิมพ์ โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
       
36. ชื่อเรื่อง แมลง สัตว์ และพืช ที่มีพิษและเป็นอันตราย เล่ม 2
  คณะผู้จัดทำ อุรุญากร จันทร์แสง
  หน่วยงาน กลุ่มกีฏวิทยาทางการแพทย์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
  ISBN 978-974-452-376-1
  ปีพิมพ์ พ.ศ. 2557
  แหล่งพิมพ์ โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
       
37 ชื่อเรื่อง รายงานประจำปี 2556 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์   
  คณะผู้จัดทำ  
  หน่วยงาน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
  ISBN  
  ปีพิมพ์  
  แหล่งพิมพ์  
       
38 ชื่อเรื่อง รายงานประจำปี 2557 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์   
  คณะผู้จัดทำ  
  หน่วยงาน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
  ISBN 978-616-11-2373-4
  ปีพิมพ์  
  แหล่งพิมพ์ บริษัท เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พับลิเคชั่น จำกัด
       
    ประเภทแผ่นพับ  
1. ชื่อเรื่อง พิพิธภัณฑ์แมลง  
 
  หน่วยงาน ฝ่ายพิพิธภัณฑ์แมลงและอนุกรมวิธาน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
       
2. Title Entomology : Research Museam  
  Institute Taxonomy and Reference Museam Section
Department of Medical Sciences
 
       
3. ชื่อเรื่อง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก   
  หน่วยงาน ฝ่ายชีววิทยาและนิเวศวิทยา กลุ่มกีฏวิทยาทางการแพทย์ สถาบันวิจัยศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
       
4. ชื่อเรื่อง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโรคชิกุนกุนยาหรือไข้ปวดข้อยุงลาย   
  หน่วยงาน ฝ่ายชีววิทยาและนิเวศวิทยา กลุ่มกีฏวิทยาทางการแพทย์ สถาบันวิจัยศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
       
5. ชื่อเรื่อง ฝ่ายชีววิทยาและนิเวศวิทยา  
  หน่วยงาน ฝ่ายชีววิทยาและนิเวศวิทยา กลุ่มกีฏวิทยาทางการแพทย์ สถาบันวิจัยศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  
       
6. ชื่อเรื่อง อาวุธที่พอเพียงประจำบ้าน
  หน่วยงาน ฝ่ายศึกษาควบคุมแมลงโดยใช้สารเคมี กลุ่มกีฏวิทยาทางการแพทย์
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
       
7. ชื่อเรื่อง  แมลง-สัตว์พิษและการป้องกัน
   หน่วยงาน ฝ่ายพิพิธภัณฑ์แมลงและอนุกรมวิธาน กลุ่มกีฏวิทยาทางการแพทย์
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
       
8. ชื่อเรื่อง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโรคสครับไทฟัส
   หน่วยงาน ฝ่ายริคเค็ทเซีย
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
       
9. ชื่อเรื่อง โลชั่นกันยุง รีเพลมอส RepelMos
   หน่วยงาน ฝ่ายชีววิทยาและนิเวศวิทยา กลุ่มกีฏวิทยาทางการแพทย์ สถาบันวิจัยศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
       
10. ชื่อเรื่อง ซีโอไล้ท์ กำจัดลูกน้ำยุงลาย Zeolite temephos
   หน่วยงาน ฝ่ายชีววิทยาและนิเวศวิทยา กลุ่มกีฏวิทยาทางการแพทย์ สถาบันวิจัยศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
       
11. ชื่อเรื่อง  กับดักไข่ยุง Lethal Ovitrap
   หน่วยงาน ฝ่ายชีววิทยาและนิเวศวิทยา กลุ่มกีฏวิทยาทางการแพทย์ สถาบันวิจัยศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
       
12. ชื่อเรื่อง กับดักเหลือบ
   หน่วยงาน ฝ่ายชีววิทยาและนิเวศวิทยา กลุ่มกีฏวิทยาทางการแพทย์ สถาบันวิจัยศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
       
    ประเภทคู่มือ  
1. ชื่อเรื่อง คู่มือการเก็บเลือดบนกระดาษซับ  
  คณะผู้จัดทำ วันเพ็ญ บุญวานิช นภวรรณ เจนใจ สุภาวรรณ ไวยศิลป์ เพ็ญพรรณ ทองเงา สุภัทรา อุตระวาณิชยย์  
  หน่วยงาน งานตรวจคัดกรองสุขภาพทารกแรกเกิดแห่งชาติ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 
  ISBN 974-7549-54-9  
  ปีพิมพ์ พ.ศ. 2547  
       
2. ชื่อเรื่อง คู่มือการเก็บตัวอย่างทางพิษวิทยาและสิ่งแวดล้อม  
  คณะผู้จัดทำ กัญญา พุกสุ่น กิจชัย ศิริวัฒน์ อนุสรณ์ อยู่เย็น  
  หน่วยงาน ฝ่ายพิษวิทยา กลุ่มพิษวิทยาและชีวเคมี
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 
  ISBN 974-291-392-7  
  ปีพิมพ์ พ.ศ. 2547  
       
8. ชื่อเรื่อง คู่มือการใช้สไลด์ IFA เพื่อการตรวจวินิจฉัยโรคสครับไทฟัส
   หน่วยงาน ฝ่ายริคเค็ทเซีย
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
       
9. ชื่อเรื่อง คู่มือการใช้ตู้นิรภัยอย่างถูกต้องและปลอดภัย   
  คณะผู้จัดทำ สุขใจ ผลอำไพสถิตย์, อรอนงค์ รัชตราเชนชัย
  หน่วยงาน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
  ISBN 978-616-11-2130-3
  ปีพิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 2 กันยายน 2557 จำนวน 30,000 เล่ม
  แหล่งพิมพ์ โรงพิมพ์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
       
10. ชื่อเรื่อง คู่มือการตรวจวินิจฉัยเชื้อ Clostridium botulinum ในห้องปฏิบัติการ   
  คณะผู้จัดทำ ปิยะดา หวังรุ่งทรัพย์, ชุติมา จิตตประสาทศีล, ธนิตชัย คำแถลง
  หน่วยงาน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
  ISBN 978-616-11-2534-9
  ปีพิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 1 มิถุนายน 2558 จำนวน 1,000 เล่ม
  แหล่งพิมพ์ บริษัท เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พับลิเคชั่น จำกัด
       
11. ชื่อเรื่อง คู่มือการตรวจวิเคราะห์และจัดการสิ่งส่งตรวจจากผู้ป่วยสงสัยโรคติดเชื้ออีโบลา   
  คณะผู้จัดทำ อารี ทัตติยพงศ์, พิไลลักษณ์ อัคคไพบูลย์ โอกาดะ
  หน่วยงาน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
  ISBN 978-616-11-2534-9
  ปีพิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2557 จำนวน 30,000 เล่ม
  แหล่งพิมพ์ โรงพิมพ์ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร แห่งประเทศไทย จำกัด
       
12 ชื่อเรื่อง คู่มือการเก็บตัวอย่างและความปลอดภัย   
  คณะผู้จัดทำ  
  หน่วยงาน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
  ISBN 978-616-11-2136-5
  ปีพิมพ์ พ.ศ. 2557
  แหล่งพิมพ์ บริษัท เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พับลิเคชั่น จำกัด
       
12. ชื่อเรื่อง คู่มือทางห้องปฏิบัติการ การตรวจวินิจฉันธาลัสซีเมียและฮีโมโกลบินผิดปกติ   
  คณะผู้จัดทำ คณะกรรมการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานการตรวจวินิจฉัยโรคธาลัสซีเมียและฮีโมโกลบินผิดปกติทางห้องปฏิบัติการ
  หน่วยงาน ศูนย์วิจัยทางคลินิก กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
  ISBN 978-616-11-0408-5
  ปีพิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 5 มีนาคม 2556 จำนวน 500 เล่ม
  แหล่งพิมพ์ บริษัท หมัดเด็ด จำกัด
       
    ประเภทวีซีดี  
1. ชื่อเรื่อง การเก็บตัวอย่างส่งตรวจและการให้บริการตรวจวิเคราะห์  
  หน่วยงาน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  
       
2. ชื่อเรื่อง CD ผลงานวิจัยด้านกีฏวิทยาทางการแพทย์  
  หน่วยงาน ฝ่ายชีววิทยาและนิเวศวิทยา กลุ่มกีฏวิทยาทางการแพทย์ สถาบันวิจัยศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  
       
    ประเภทโปสเตอร์  
1. ชื่อเรื่อง การควบคุมโรคไข้เลือดออก  
  หน่วยงาน ฝ่ายชีววิทยาและนิเวศวิทยา กลุ่มกีฏวิทยาทางการแพทย์ สถาบันวิจัยศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  
       
2. ชื่อเรื่อง แหล่งเพาะพันธุ์และการควบคุมยุงลายพาหะโรคไข้เลือดออก  
  หน่วยงาน ฝ่ายชีววิทยาและนิเวศวิทยา กลุ่มกีฏวิทยาทางการแพทย์ สถาบันวิจัยศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  
       
3. ชื่อเรื่อง วงจรการแพร่เชื้อไวรัสไข้เลือดออก  
  หน่วยงาน ฝ่ายชีววิทยาและนิเวศวิทยา กลุ่มกีฏวิทยาทางการแพทย์ สถาบันวิจัยศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  
       
4. ชื่อเรื่อง สัณฐานวิทยาภายนอกที่สำคัญของยุงลายพาหะโรคไข้เลือดออก  
  หน่วยงาน ฝ่ายชีววิทยาและนิเวศวิทยา กลุ่มกีฏวิทยาทางการแพทย์ สถาบันวิจัยศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  
       
5. ชื่อเรื่อง วงจรชีวิตของยุงลายพาหะโรคไข้เลือดออก  
  หน่วยงาน ฝ่ายชีววิทยาและนิเวศวิทยา กลุ่มกีฏวิทยาทางการแพทย์ สถาบันวิจัยศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์