สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

เบอร์โทรศัพท์ภายใน

โทร.0-2589-9850, 0-2951-0000-11

สถาบันวิจัยวิทยาศาตร์สาธารณสุข  (สวส.)

National  Institute  of  Health  อาคาร  NIH

   

ชื่อห้อง

รายนาม

สายใน

สายนอก

โทรสาร

 

ผู้อำนวยการ
นพ.สมชาย   แสงกิจพร

 

99354

 

02-591-1912

 

02-591-1912
02-589-9865

 

เลขา 
วรรณนิศา  นูหาร

สุชีรา  วันดี

 

99355

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป    Administrat  
ประคอง ศรีบรรทัดทอง

 

99200-1

 

02-589-9865

 
02-591-5449
02-589-9865

งานธุรการ  Secretarial Support work group                     
กรุณา  ศรัณยูประสิทธิ์,  อรอุษา  ทริกเวลล์ 
ดรงค์  คำแหง

 

99200-1
98098

สารบรรณ Correspondence work group                    ชนันท์ภัสส์   พรหมขัติแก้ว                               
สุนิศา   คุ้มกลัด,   เบลล์ พลอาสา

มนันญา  พิมภรัตน์
จิรายุ   ม่วงพันธ์,  สุภาวดี  แตงเจริญ

 

99215
99221

99221, 99450

 
02-589-3408

 

02-951-1498

งานการเจ้าหน้าที่ Personal work group
ฤดีวัลย์  ฤกษ์ประสิทธิ์,   กัญนิกา  ฤทธิรงค์

ณัฐนิชชา ธรรมเสน,   ลักษณา ดีมั่น

 

99695
99216

 

-

 

02-580-2283

การเงิน  Finance work group                                 สุวรรณา  ประทุมอ่อน
อัจฉราวรรณ  จัตวา,  ภัทรานิษฐ์  ขันมาก,
ไพศาล  มาตรัตน์,    ปภัสวดี  สองเมืองสุข
ชญาพรรณ  เกตุไชโย

 

99251
99241
98300

 

02-951-1299

 

02-591-5449

ยานพาหนะ  Vehical work
นเรศ  จันทรนวน,  สมพร  จำนงจิตร 
ดำรงฤทธิ์  วินิจ, อำนาจ   แสนสนิท,    
สมลักษณ์  เพ็ชรทอง, ชุมพร  บุญเนตร  
เมธา  ชมศิลป์, นัฐพงศ์  มาอ่อน, ศิริพงษ์  แก้ววงษ์
จีราวัฒน์  พณิชธบูรณ์
ลัคนา  ปักกาโต 

 

99249
98034

 

99615

 

 

 

งานพัสดุและการงบประมาณ Supply & Budget work Group
อุ่นเรือน  บุญแฟง
สนั่น  มั่นนุช
เกสร  ศรีกำพล,  บุญญาพร  ตาดชื่น, 
สุรีรัตน์  หนูพิมพ์ทอง, จริยา  ทองล้ำ, 
ฐิติภา  นามบัวน้อย
ห้องเบิกของ

 

99247
99616
99247
99223

99239

 

02-580-9510

 

02-591-5449

 

กลุ่มพัฒนาคุณภาพ&วิชาการ
Quality and Technical Development office
นภวรรณ  เจนใจ
วราลักษณ์  เลิศสุภางกูล,  ชลิดา  รวยกร 
ชตพรรต  ชวนประสิทธิ์
พิมพ์มาดา  อณพัชทัศพงศ์,  สุภาวดี  สายแถม
DIO  รติกร  จุลเสวก

 

99259
99321

99456
99429

 

02-591-0343

 

02-591-0343

 

 

 

 

 

ศูนย์ประสานงานความร่วมมือทางวิชาการ
Coordinating Center for Technical Collaboration
สุพิชฌาย์  เติมเสรีกุล

 

99242

 

02-591-1465

 

02-591-1465

สำนักงานพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ
Laboratory Quality System Office Center
อุรุญากร  จันทร์แสง
ดวงกมล  อัศวุฒิมางกูร
อรรคพล  อัคคไพบูลย์,  มัชฌิมา  เสียงใส

 

99238
99447
98319

 

02-589-9867

 

02-589-9867

 

ศูนย์ประสานงานการตรวจวิเคราะห์และเฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการ
Coordinating nCenter for Laboratory Testing andSurveillance
นันทวรรณ  เมฆา
นิภา  มาณี,  ณัฐธยาน์  ชัยกิจตระกูล
สิญามาศ  สุระชาติ,  เขมภา(วิริยา)  ธนูมาศ 
กุลชลี  ดวงดี,  สุฑารัตน์  บุณโยประการ 
ปณิตา  ศรัทธาพันธ์,  วิริยา  พันธ์วัตร 
สิปนนท์  ฉัตรชัยธิติธำรง
จันทร์หอม  ลีวิชัย

 

 

99302
99614
99248

 

98302

 

 

02-591-2153

 

 

02-591-2153

 

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
พจพร  พินรอด,  ศิริรัตน์  ละดาพงษ์

 

99305-1

 

02-589-9863

 

02-589-9863

 

สำนักงานความปลอดภัยและสุขภาพบุคลากร
อรอนงค์  รัชตราเชนชัย
ฐิติพงศ์  ศิริมา

 

99302
99438

 

02-951-1475

 

02-951-1475

 

 

 

 

 

ฝ่ายจุลทรรศน์อิเล็กตรอน
พฤษวรรณ  เจตจันทร์
ปฐมพงศ์  สิทธิสมาน,  วรรณา  การุณกร

 

99318

 

-

 

  02-591-5449

ฝ่ายสนับสนุนห้องปฏิบัติการ
งานเตรียมเครื่องมือปลอดเชื้อ
Central Washing Section
ทิพมาศ  พูลพุ่ม
นภา  ปฐมโยธิน,  ปรีชา  เหมือนปั้น,  อำไพ บุญยัง
ศรีทอง  รวยกร,  ประสาทพร  พรประการ
งานเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ
Media Preparation Section
อัจฉรา  เผ่าพันธุ์,  พรพิมล  ดอนรักษา 
หทัยชนก  สงวนทรัพย์, ปรัชญา  คำชื่น, 
พิสมัย  มาตรัตน์,  อนุศักดิ์  ชูแตง,  สิริอร  เผ่าพันธุ์

 

 

99441
99222

 

99441

 

 

          -

  

 

02-591-5449

ทรัพยากรกลางทางห้องปฏิบัติการ
Central Laboratory Resources Section
อัจฉรียา  อนุกูลพิพัฒน์
รัตติกาล  แสนป่วง,  จินดารัตน์  แก้วคันโท
สุวรรณ  เลิศรู้,  วรรณพร  จรูญลักษณ์คณา
พนิดา  เกสรประเสริฐ,  นิพล  อู่ใหม่
กาญจนา  บางสุด

 

99312
98028
99408
99617

 

02-951-1498
02-580-1593
02-951-0183

 

02-591-5449
02-951-1498
  02-965-5700

อาโบไวรัส Arboviris Unit
สุมาลี  ชะนะมา
ภัทร  วงษ์เจริญ,  ตุ๊กตา  เรืองพิมลธร
วรารัตน์  แจ่มฟ้า, สาริณี ชำนาญรักษา
ศิริรัตน์  แนมขุนทด,  สรเดช  หวังทางมี
สมพร  ขุนเจริญ, ลัดดาวัลย์  มีแผนดี, พรสิริ โสมาสา  ฮุสนียะห์  วาเต๊ะ

 

99304
99219
99220

 

02-589-9867

 

02-951-1498

 

 

 

 

 

ฝ่ายไวรัสระบบทางเดินอาหาร  Enteric virus unit
รติกร  กัณฑะพงศ์,  รัตนา  ตาเจริญเมือง
ผกาพรรณ  สิงห์ชัย,  อภิรดี  อิศรางกูร ณ อยุธยา      พัชราภรณ์  ศรีสง่า,  อุไรวรรณ  พรมศรี, สุวรรณ ทยานศิลป์, อุไรวรรณ พรมศรี, สุจิตรา  ชัยสาร,
กรัณย์  สุทธิวราคม,  สมปอง  อุปชัย, นภา  อ่อนวิมล,  นิตยา  แผ่นทอง, อุไรวรรณ พรมศรี
สรรทิพย์  กองจร,  กรกฎ แดงใหม่

 

99207
99208

 

99209

99211

 

 

02-951-1024

ฝ่ายไวรัสระบบทางเดินหายใจ Respiratory virus unit
มาลินี  จิตตกานต์พิชย์,  สุนทรียา  วัยเจริญ
ธนัสภา  ธนเดชากุล,  สิริภาภรณ์  ผุยกัน
อารีย์  วีรณรงค์กร,  วันดี  มีฉลาด,  สิริชล  กาละ
ปาริชาติ  อาทิตย์เที่ยง,  หทัยกาญจน์  ทันไชย
กนก  เคลื่อนคล้อย,  คำแพรว  บัวใหญ่
ตรงจิตร  มาชัยภูมิ,  สุจิตรา  พรมมี,  สุดารัตน์ มีลาภ 
ณัฐยา  โป้แล,  สันติ  ใจคิด,  ปริมาศ  เหล่าเท้ง
ภากร  ภิรมย์ทอง,  อมรศักดิ์  กลัดนิล

 

98419

99210

99212
99213
99310
Lab ชั้น 2

 

 

02-591-5449

ฝ่ายไวรัสก่อมะเร็ง
Onccogenic Virus Unit
สุขใจ  ผลอำไพสถิต,  จารุวรรณ  ทองนาค
ณัฐวัฒน์  ภาพิรมย์

 

99305
99206

 

 

02-591-5449

ฝ่ายไวรัสตับ Hepatitis Unit
เกรียงศักดิ์ ฤชุศาศวัติ, ลัดดาวัลย์  เทียมสิงห์
ชลธิชา  กาวิดำ,  ฐิติพร  เหมสะอาด

 

99313
99311

 

 

ฝ่ายไวรัสระบบประสาทและระบบไหลเวียนโลหิต
Neural and Cireulatory System virus unit
อัจฉริยา  ลูกบัว,  พัชชา  อินคำสืบ
อธิวัฒน์  ปริมศิริคุณาวุฒิ,  เพียงใจ  อามีนเจริญ
ประสพชัย  อร่ามรุ่งโรจน์,  จิรายุ  แซ่เลี้ยง
นราวรรณ  ปั้นงาม,  ณัฏทนิษฐ์  อาภาภูมิพัทธ์, 
จุฑาวรรณ  ใจแสน

 

99312

 98362,          98451

 

 

         

  

  02-591-5449

 

โครงการความร่วมมือต่างประเทศ EID
ฉวีวรรณ  มาเผือก,  ฤทัยรัตน์  ตะโก

 

99241

 

02-589-9864

 

02-589-9864

 

 

 

 

 

ฝ่ายแบคทีเรียลำไส้  Enteric Bacteria unit
ศรีวรรณา  หัทยานานนท์
กฤษณา  ภูริกิตติชัย,  ศศิธร  รักญาติ
กณิกนันท์  อาจคิดการ, นัชชา  แสนแพง,
ชัยวัฒน์  กลาง

 

99417
99411-2

 

-

 

02-591-5449

ฝ่ายแบคทีเรียทั่วไป Miscellaneous unit
วันทนา  ปวีณกิตติพร,  เพ็ญแข  รัตนพิริยกุล อัศชณา  ถิรพัทธนันท์, นิภาพร  ชะฏาทอง, 
อรทัย ทองมะลิ
ญาณี  เปรมสุริยา, สายสัมพันธ์ 
เอกวัฒน์  อุณหเลขกะ,  กัญทนา  บุญสังข์
สุภัทรา  ภู่ทรัพย์,  เสาวลักษณ์  ศรีภักดี
อทิตยา  สมจิตร,  อรชุดา  กูบกระโทก 
รมณีย์  คังฆะสุวรรณ
นุชนาฎ  บุญจันทร์,  ปรีดาภรณ์  ดุกสุกแก้ว

 

99415

 

99416
99409

 

99404

 

02-951-1486

 

02-951-1486

ฝ่ายแบคทีเรียไร้อากาศ  Anacrobic Bacteria unit
ปิยะดา  หวังรุ่งทรัพย์,  ชุติมา  จิตตประสารทศีล
ธนิตชัย  คำแถลง, ลาวัลย์  แผ่นทอง, นัฐพงษ์  ชื่นบาน

 

99302
99403

    

 

 

02-591-5449

ฝ่ายตรวจวินิจฉัยกลาง  CDU
พิไลลักษณ์  อัคคไพบูลย์
สินิณนาฏ  อินทรประพันธ์
ฐิติพร  ใจกว้าง

 

99305
98437

      
           -

 

02-591-5449

ฝ่ายริกเกตเซีย
วัชรี  สายสงเคราะห์
เดชา  แปงใจ 
ชลดา  มีทรัพย์,  ณัฐพล  นุขุนทด
กาญจนา  สนองบุญ

 

99451
99436
99437

 

-

 

02-591-5449

 

 

 

 

 

ฝ่ายทดสอบยืนยันเชื้อซาลโมเนลลาและชิกเกลลา
WHO Nation Salmonella and Shigella Center(nssc)
ศรีรัตน์  พรเรืองวงศ์
ภัทรภร  ชัยชนะ,  ทันดาลักษณ์  นิลภา
ศรีสุดา   ควรคำนึง

 

99250, 99440
99413-4

 

 

02-591-5449

ฝ่ายไมโครแบคทีเรีย  Mycobactera unit
เบญจวรรณ  เพชรสุขศิริ,  โสภา  ศรีสังข์งาม
จณิศรา  ฤดีอเนกสิน,  กรวรรณ  นพพรพรรณ
วิพัฒน์  กล้ายุทธ,  สุรัตน์  พรหมทอง
ประกอบ  คงบุญ,  สุปราณี  บุญชู
วินัย  บางสุด,  สุภนิชย์  มัชบาล 

 

99617

 

02-965-9700

 

02-965-9700

ฝ่ายตรวจวินิจฉัยแบคทีเรียทางการแพทย์
Isolation and Identification of Media Bacteria unit
อารี  ทัตติยพงศ์,    นงลักษณ์ สายประดิษฐ์  
ศศิธร  แข็งแรง,   วรรณษาทิพย์  นิสภา
มลธิฌา  สัณฐิติพงศ์
ศิริพร  จันทน์โรจน์
สุวรรณดี  ทรัพย์เจริญ,  สุมนตรี  เมฆมงคลชัย
น้ำผึ้ง  เฮียงคำซาว,  นาวี  สาดตระกูลวัฒนา
ศิริกานดา วิมล 

 

99444

 

99302
98328

 

-

 

02-591-5449

ฝ่ายภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก Clinical Immunology unit
วิมล  เพชรกาญจนาพงศ์
ศุภลักษณ์  ยะแสง,  มรรษญา  ทองปิ่น, 
ภานุวัฒน์  ผุดผ่อง,  เอกภพ  วงษ์เม่น, 
มัณฑนา  ดรพาเหลา

 

99446
99445
98322

 

-

 

02-591-5449

ฝ่ายปฏิบัติการด้านเชื้ออันตรายสูง
Hazardous Pathogen Laboratory
สิริพรรณ  แสงอรุณ,   ณัฐพงศ์  คล้ำคล้าย                    
เรืองชัย  โลเกตุ
บัญชากร  ยุดดร,  ชรินทร์ทิพย์  เกสรพิกุล
รัตน์ระวี  บุญเมือง,  พิราภรณ์  อุตชี

 

98384

99134

 

02-965-9729

 

02-965-9729

 

 

 

 

 

ฝ่ายปฏิบัติการด้านเชื้อถ่ายทอดทางการให้เลือด
Tranafusion Trananitted Pathogens Dection
บุษราวรรณ  ศรีวรรธนะ
สุทธิวัฒน์  ลำใย,  สิริลดา  พิมพา  (ลาเรียน)
เพทาย  อุ่นผล,
ณรงค์  ศรีเรือง
พิมรตา  ลีทองดี
นิยม  อ่อนสุข
สิริไพลิน  จอนจันยวง
ตะวันฉาย  แสงเจริญ
สุภาพร  สุภารักษ์

 

99185
99197, 99256
99255-6
99197
99188, 99194
98091
99255
99256, 99325

 

02-951-1428

 

02-951-1428

ฝ่ายเชื้อราวิทยา  Mycology unit
นันทวรรณ  เมฆา
รินทร์ลภัส  อรรถเธียรไชย, จิรประภา  ทองตัด 
สรายุทธ  พิบูลนิธิเกษม,  ภาวิณี  สุขเจริญ
วราพรรณ  จันทร์สว่าง,  อารยา  แก้วแกมทอง

 

99302
99405-6
99407

 

-

 

02-591-5449

ฝ่ายพาราสิตและสัตว์รังโรค
Parasitology and Reservior Host Laboratory
วัฒนพงศ์  วุทธา,  สมใจ  ไผ่สมบูรณ์ 
ดารารัตน์  แบ่งดี
ธรรศ  ปฐมวงษ์,  ไพบูลย์  แก้วเฮียง

 

99442

99240

 

-

 

02-591-5449

ฝ่ายชีววิทยาและนิเวศวิทยา Biology and Ecllogy unit
อุษาวดี  ถาวระ,  อภิวัฏ  ธวัชสิน
จักรวาล  ชมพูศรี,  พายุ  ภักดีนวน
ยุทธนา  ภู่ทรัพย์,  ชญาดา  ขำสวัสดิ์, 
นาวี  ศรีวรมย์,  ดุสิต  โนรี,  ประภานิช  วันโสภา 
ขนิษฐา  ชุมพลรักษ์,  ภานุกิจ  กันหาจันทร์
วรัตติกาล  พันหนองหว้า 
พัชราวรรณ  ศิริโสภา

 

99245
99244

 

        
-

 

02-591-5449

 

 

 

 

 

ฝ่ายศึกษาควบคุมแมลงทางชีววิธี
Biologocal Control unit
อุรุญากร  จันทร์แสง
นิตยา  เมธาวณิชพงศ์,  ณรงค์  อู่ใหม่
นันทพร  ผลสุวรรณ,  มงคล  ริยะปาน
อัจฉริยะ  อุนาท,  อรุณ  อาทิตย์เที่ยง 
พรชัย  วิริยะศรานนท์,  บินยา  จริตไวทย์ 
พรธิดา  เพชรสุวรรณ

 

99238
99237

 

-

 

02-591-5449

ฝ่ายควบคุมแมลงโดยใช้สารเคมี
Chemical Control unit
ธำรงค์  ผลชีวิน,  ภูเบศร์  ยะอัมพันธ์
พรรณเกษม  แผ่พร,  สุนัยนา  สท้านไตรภพ
มาเรียม  สัณฐิติพงศ์
สุนิสา  อ่อนคง,  กมลวรรณ  นิ่มครุฑ
เอก  ฐานโอภาส,  พงศกร  มุกขันธ์ 
นราศักดิ์  สัณฐิติพงศ์

 

99236
99252

      99235

 

 

-

 

02-591-5449

ฝ่ายพิพิธภัณฑ์และอนุกรมวิธานและ
สนับสนุนงานกีฏวิทยา
Taxonomy and Reference Museum Laboratory
จิตติ  จันทร์แสง
ธนะภัทร  บุญเสริม,  สุชาติ  วรสกุลสิริพงศ์
เอกรัฐ  เด่นชลชัย,  ธัณญลักษณ์  มากรื่น
จริยา  ครุธบุตร์,  วรรณิศา  สืบสอาด
เบญญาภา  ธูปบูชา

 

 

99231

99243

98409

 

 

-

 

 

02-591-5449

 

กลุ่มงานพิษวิทยาและชีวเคมี
อภิวัฏ  ธวัชสิน
สถาพร  แรมชื่น,  ดุษฏี  พลภัทรพิเศษกุล
ภัคสมัญญ์  จิตวิริยธรรม
ศิริวรรณ  ลือดัง,  สุจิตรา  สิกพันธ์,ธิดารัตน์  ชมภูบาง
นิสากร  ปาละกูล,  สุดารัตน์  จันทะพร
กรชนก  พรทวีสุข,  ชุติมญชุ์  อุตวิชัย
ณัฐพงศ์  นันทชัยพงศ์,  อานนท์  การุณกร
พนิตสา  เกตุเงิน,  พรชนก  อิ่มจันทร์
อนุวัฒน์  สิงหรา ณ อยุธยา

 

99717
99716

 

 

99492
99712
99490

 

02-951-1453

 

 

กลุ่มสัตว์ทดลอง Laboratory Animal Center
นวขนิษฐ์  สัจจานนท์
ฑิฆัมพร  แย้มสะอาด,  รัชชุรส  อินคำลือ
จันทร์ญา  แช่มช้อย
สมพร  อิ่มที่สุด,  ภัทรธิดาพร  มุ่งเครือ
วิรัตน์  สุเมธีวัฒนกุล
วิริฏฐา  สงวนเรือง,  วิศิษฐ์  พิญยา
กิ่งกาญ  ตอบงาม
เครือวัน  ดวงจันทร์,  ธวัชชัย  จั่นเล็ก
อริยา  เวชศาสตร์,  วิภารัตน์  หมายติดกลาง
มาสเกียรติ  บุญยฤทธิ์
จีรวรรณ  เตียเปิ้น,  ชาลินี  ณรงค์ฤทธิ์เดโช
เสาวนี  จิตประเสริฐ
บุญชัย  ถิรศรัณย์จิต
วินัย  จั่นเล็ก,  เขษม  ถ้ำสวย,  ถุงเงิน  แก่นของ
สุปัญญา  ฝอยทอง,  ภานุพงษ์  นาคหาญ
พิทญาภรณ์ ใจบุญ,  ลัดดา  พลอาสา
เจนจิรา  สังขาวสุด
เสริมศักดิ์  ขันแก้ว

 

99230
99421

 

98481
98482
98487

 

99343
99419,99270
99269
99420
98488

 

99422
98483

 

02-591-5447

 

02-591-5447

                                                                                                                                                                                   19  ต.ค. 58