สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

เบอร์โทรศัพท์ภายใน

โทร.0-2589-9850, 0-2951-0000-11

สถาบันวิจัยวิทยาศาตร์สาธารณสุข  (สวส.)

National  Institute  of  Health  อาคาร  NIH

ชื่อห้อง

รายนาม

สายใน

สายนอก

โทรสาร

 

 

ผู้อำนวยการ

นพ.สมชาย   แสงกิจพร

 

99354

 

02-591-1912

02-591-1912,

02-589-9865

 

เลขา                                                                                           วรรณิศา  นูหาร

 

99355

ฝ่ายบริหารทั่วไป

Administrat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ประคอง ศรีบรรทัดทอง

 

99200-1

 

02-589-9865

 

02-591-5449

02-589-9865

ธุรการ  Secretarial Support work group

 กรุณา  ศรัณยูประสิทธิ์ , อรอุษา ทริกเวลล์ , ดรงค์ คำแหง

 

 

99200-1

98098

สารบรรณ Correspondence work group                    ชนันท์ภัสส์   พรหมขัติแก้ว,

สุนิศา   คุ้มกลัด,   เบลล์ พลอาสา ,มนันญา พิมภรัตน์

จิรายุ   ม่วงพันธ์,  สุภาวดี  แตงเจริญ

 

99215

99221 99450

 

 02-589-3408

 

02-951-1498

งานการเจ้าหน้าที่ Personal work group

ฤดีวัลย์  ฤกษ์ประสิทธิ์

กัญนิกา  ฤทธิรงค์, ณัฐนิชชา ธรรมเสม, ลักษณา ดีมั่น

 

99695

99216

 

02-951-1498

 

02-951-1498

การเงิน  Finance work group

 สุวรรณา  ประทุมอ่อน

อัจฉราวรรณ  จัตวา,  ภัทรานิษฐ์  ขันมาก,

ไพศาล  มาตรัตน์,    ปภัสวดี  สองเมืองสุข,

ชญาพรรณ    เกตุไชโย

 

99251

99241

98300

 

 

02-591-5449

02-951-1299

งานพัสดุและการงบประมาณ Supply & Budget work group

อุ่นเรือน  บุญแฟง,

 สนั่น  มั่นนุช,   

เกษร  ศรีกำพล,  บุญยาพร   ตาดชื่น,

สุรีรัตน์  หนูพิมพ์ทอง, จริยา ทองล้ำ, ฐิติภา นามบัวน้อย

ห้องเบิกของ

 

 

99247

99616

99223

 

       99239

 

 

 

 

 

 

 

 

 ยานพาหนะ  vehical work 

นเรศ  จันทรนวน, สมพร  จำนงจิตร,  ดำรงฤทธิ์ วินิจ, ก้อง  เกียรติกำจร, อำนาจ  แสนสนิท,
สมลักษณ์ เพ็ชรทอง
,ชุมพร บุญเนตร,  เมธา ชมศิลป์, ณัฐพงศ์ มาอ่อน, ศิริพงษ์ แก้ววงษ์,
ลัคนา  ปักกาโต

 

99249

9803499615

 

 

 

กลุ่มพัฒนาคุณภาพ  &  วิชาการ

Quality and Technical Development Office

 

นภวรรณ เจนใจ

วราลักษณ์  เลิศสุภางคกูล,

พิมพ์มาดา  อณพัชทัศพงศ์,  สุภาวดี สายแถม,          

ชลิดา  รวยกร

 DIO  รติกร  จุลเสวก,  วรวิทย์  พยุงเกียรติบวร

99259

99321

99456

 

99429

02-591-0343

02-591-0343

 

 

ศูนย์ประสานงานความร่วมมือทางวิชาการ

Coordinating Center for Technical Collaboration

สุพิชฌาย์  เติมเสรีกุล

 

 

99242

 

 

02-591-2153

 

 

02-591-2153

สำนักงานพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ

Laboratory Quality System Office Center

อุรุญากร จันทร์แสง  ,  
ดวงกมล อัศวุฒมางกูร,  

อรรคพล  อัคคไพบูลย์ , มัจฉิมา เสียงใส

99238
99447

98319

02-589-9867

02-589-9867

ศูนย์ประสานงานการตรวจวิเคราะห์และเฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการ

Coordinating Center for Laboratory Testing and Surveillance

นันทวรรณ  เมฆา                                                             

นิภา  มานี,   ณัฐธยาน์  ชัยกิจตระกูล, 

สิญามาศ  สุระชาติ,  วิริยา ธนูมาศ,  กุลชลี  ดวงดี,

 สุฑารัตน์  บุณโยประการ, 

เดือนฉาย พันธ์วัตร,  วิริยา   พันธ์วัตร,   สิปปนนท์ ฉัตรชัยธิติธำรงค์ ,          
จันทร์หอม  สีวิชัย 

 

99302

99614

 99248

98302

02-591-2153

02-591-2153

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

 

พจพร  พินรอด,  ศิริรัตน์  ละดาพงษ์  

99350-1

02-589-9863

02-589-9863

สำนักงานความปลอดภัยและสุขภาพบุคลากร

อรอนงค์  รัชตราเชนชัย

ฐิติพงศ์  ศิริมา

 

    99302

    99438

 

 

ฝ่ายจุลทรรศน์อิเล็กตรอน

Electron Microscopy Section

พฤกษวรรณ  เจตจันทร์                                          

ปฐมพงศ์ สิทธิสมาน,   วรรณา การุณกร

 

99318

 

 

 

 

 

02-591-5449

ฝ่ายสนับสนุนห้องปฏิบัติการ

 

 

 

 

 

งานเตรียมเครื่องมือปลอดเชื้อ

Central Washing Section 

นภา ปฐมโยธิน,  อำไพ  บุญยัง,  

ศรีทอง  รวยกร,   ปรีชา  เหมือนปั้น

ประสาทพร  พรประการ

 

99302

99222
 
99217

 

 

 

 

 

 

 

 

งานเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ

Media Preparation Section

ทิพมาศ  พูลพุ่ม,    อัจฉรา  เผ่าพันธ์ ,

พรพิมล  ดอนรักษา,  หทัยชนก สงวนทรัพย์.

อริษา  แดงขำ,    ปรัชญา คำชื่น,

พิศมัย  มาตรัตน์ , อนุศักดิ์  ชูแตง

 

 

99441

 

 

ทรัพยากรกลางทางห้องปฏิบัติการ

Central Laboratory Resources Section

 

อัจฉรียา  อนุกูลพิพัฒน์

รัตติกาล แสนปวง,                                                 

สุวรรณ  เลิศรู้, วรรณพร  จรูญลักษณ์คณา, 

พนิดา  เกษรประเสริฐ,  นิพล  อู่ใหม่,

กาญจนา บางสุด

99312

98028

99408

99617

02-580-1567,

02-580-1593

02-951-0183

02-591-5449

02-951-1498

 

02-951-1498

02-590-9700

กลุ่มไวรัสวิทยาทางการแพทย์

Medical Virology Group

อาโบไวรัส  Arboviris Unit 

สุมาลี  ชะนะมา,อรุณี  ปิงยศ, สาวิณี  ชำนาญรักษา

ศิริรัตน์  แนมขุนทด,          

ภัทร วงษ์เจริญ, ตุ๊กตา   เรืองพิมลธร, วรารัตน์  แจ่มฟ้า

สรเดช หวังทางมี,  สมพร   ขุนเจริญ,                 

กัณณ์ชญาน์ ธนาเศรษฐ์นรกร,

ลัดดาวัลย์ มีแผนดี,  วลัยลักษณ์  สุขประเสริฐ,
พรสิริ โสมาสา, ชนิดา อิ่มเจริญ

 

99219

 

99304

 

99220

 

 

 

 


02-589-9867  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   02-951-1498

 

ฝ่ายไวรัสระบบทางเดินอาหาร  Enteric Virus Unit

รติกร  กัณฑะพงศ์,  รัตนา  ตาเจริญเมือง

ผกาพรรณ  สิงห์ชัย,    อภิรดี   อิศรางกูร ณ อยุธยา,

สุวรรณ  ทยานศิลป์ ,พัชราภรณ์  ศรีสง่า,อุไรวรรณ พรมศรี,สุจิตรา ชัยสาร,กรัณย์  สุทธิวราคม

นภา  อ่อนวิมล,  สรรทิพย์  กองจร,  นิตยา  แผ่นทอง

สมปอง  อุปชัย, วรวิทย์ ดอนขุนทด

 

99207

99208  

 

99209

99211

 

 

02-951-1024

 

 

 

ฝ่ายไวรัสระบบทางเดินหายใจ 

Respiratory Virus Unit

มาลินี  จิตตกานต์พิชย์,  สุนทรียา  วัยเจริญ,     

ธนัสภา  ธนเดชากุล,  สิริภาภรณ์  ผุยกัน

อารีย์  วีรณรงค์กร,  วันดี  มีฉลาด, สิริชล  กาละ

ปาริชาติ  อาทิตย์เที่ยง, หทัยกาณจน์ ทันไชย

กนก  เคลื่อนคล้าย, คำแพว  บัวใหญ่ ,                       

ตรงจิตร  มาชัยภูมิ, สุจิตรา พรมมี

ณัฐยา โป้แล,    สันติ  ใจคิด,   ปริมาศ  เหล่าเท้ง, 

ภากร  ภิรมย์ทอง,   อมรศักดิ์  กลัดนิล

 

 

98419

99210

99212

99213

Lab ชั้น2   99310

 

 

 

02-591-5449

 

 

 

 

 

 

 

 

ฝ่ายไวรัสตับอักเสบ   Hepatitis Unit

เกรียงศักดิ์  ฤชุศาศวัต, ลัดดาวัลย์ เทียมสิงห์,

ชลธิชา  กาวิดำ,  ฐิติพร  เหมสะอาด

 

99313

99311

 

02-591-5449

 

ฝ่ายไวรัสก่อมะเร็ง  Oncogenic Virus Unit

สุขใจ   ผลอำไพสถิตย์,

ฐิติพร  ใจกว้าง,  จารุวรรณ  ทองนาค, 

ณัฐวัฒน์  ภาพิรมย์

 

99305,  

99206

 

 

02-591-5449

 

ฝ่ายตรวจวินิจฉัยกลาง (CDU)

พิไลลักษณ์  อัคคไพบูลย์

ธิติยา  บูรณถาวรสม, สินิณนาฎ อินทรประพันธ์

 

99305
98437

 

 

 

 

 

 

 

 

ฝ่ายไวรัสระบบประสาทและระบบไหลเวียนโลหิต   Neural and Circulatory System Virus Unit

อัจฉริยา  ลูกบัว,    พัชชา  อินคำสืบ,  

อธิวัฒน์ ปริมศิริคุณาวุฒิ            

เพียงใจ  อามีนเจริญ,  ประสพชัย  อร่ามรุ่งโรจน์, 

จิรายุ  แซ่เลี้ยง, นราวรรณ  ปั้นงาม

จารุวรรณ   ใจอ้าย,   ณัฏทนิษฐ์   อาภาภูมิพัทธ์

จุฑาวรรณ ใจแสน

 

 

     99312 98362,98451

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02-591-5449

โครงการความร่วมมือต่างประเทศ

ICO

ฉวีวรรณ   มาเผือก,  ฤทัยรัตน์  ตะโก

99241

02-589-9864

 

กลุ่มแบคทีเรียวิทยาทางการแพทย์

ฝ่ายแบคทีเรียลำไส้  Enteric Bacteria Unit

ศรีวรรณา  หัทยานานนท์

กฤษณา  ภูริกิตติชัย,   ศศิธร   รักญาติ, อรุณระวี  แตรชัย,   กนิกนันท์    อาจคิดการ, นภสร  แก้วแกมทอง,  
ฐิติพร  สมพอง, ฉัตรรพี นุชอุดม

 

99417

99411-2

 

 

 

 

 

  ฝ่ายแบคทีเรียทั่วไป  Miscellaneous Bacteria Unit

วันทนา  ปวีณกิตติพร,  เพ็ญแข รัตนพิริยกุล,
อนุศักดิ์ เกิดสิน, ปริชญา เนียมทอง, กัญญาลักษณ์ จันทะกี
ศรวณีย์ ทนุชิต, อรทัย ทองมะลิ
เอกวัฒน์ อุณหเลขกะ, กัญทนา บุญสังข์, สุภัทรา ภู่ทรัพย์,
เสาวลักษณ์ ศรีภักดี, สิริภรณ์ วณิชพรประเสริฐ,
ญาณี เปรมสุริยา, อทิตยา สมจิตร, อรชุดา กูบกระโทก
อลิตา ยืนยง, อภิมน จิรพงศธร รมณีย์ คังฆะสุวรรณ

 

 

99415

99416

  99409

 99404

02-951-1486

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฝ่ายแบคทีเรียไร้อากาศ Anacrobic Bacteria Unit  

ปิยะดา  หวังรุ่งทรัพย์, ธนิตชัย  คำแถลง,  

ลาวัลย์  แผ่นทอง, กนกวรรณ    ศรศิริ,
นัฐพงษ์  ชื่นบาน
,  ชุติมา   จิตตประสาทศีล,

 

 

  99403

99302


 

 

 

02-591-5449

 

ฝ่ายทดสอบยืนยันเชื้อซาลโมเนลลาและชิกเกลลา

WHO Nation Salmonella and Shigella Center (NSSC)

ศรีรัตน์  พรเรืองวงศ์

ภัทรภร  ชัยชนะ,  ทันดาลักษณ์  นิลภา,
ศรีสุดา ควรคำนึง

 

 

 

99250, 99440

99413-4

 

 

 

 

02-591-5449

 

ฝ่ายไมโครแบคทีเรีย Mycobactera Unit

เบญจวรรณ  เพชรสุขศิริ,  โสภา  ศรีสังข์งาม,

จณิศรา  ฤดีอเนกสิน,  กรวรรณ  นพพรพรรณ

วิพัฒน์  กล้ายุทธ,  สุรัตน์  พรหมทอง,  ประกอบ  คงบุญ

สุปราณี บุญชู, วินัย บางสุด,    สุภนิชย์ มัชบาล, 

ประภาพร สุภาพกุล

 

99617

 

02-965-9700

 

02-965-9700

 

 

ฝ่ายตรวจวินิจฉัยแบคทีเรียทางการแพทย์ 

Isolation and Identification of Media Bacteria Unit 

อารี  ทัตติยพงศ์ , นงลักษณ์ สายประดิษฐ์

  ศศิธร  แข็งแรง,  วรรณษาทิพย์     นิสภา,  

มลธิฌา สัณฐิติพงศ์,  ศิริพร  จันทน์โรจน์, 
สุวรรณดี ทรัพย์เจริญ, สุมนตรี เมฆมงคลชัย

น้ำผึ้ง  เฮียงคำซาว ,นาวี สาดตระกูลวัฒนา 

 

 

 

 

99444
99302

98328

 

 

 

 

 

 

02-591-5449

 

 

 

 

 

 

กลุ่มภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิค

ฝ่ายภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก   Clinical Immunology Unit

วิมล  เพชรกาญจนาพงศ์

ศุภลักษณ์  ยะแสง,   มรรษญา ทองปิ่น,

ภานุวัฒน์  ผุดผ่อง,สมสุข มณีแก้ว
เอกภพ วงศ์เม่น

 

 

99446

99445
98331

 

 

 

 

02-591--5449

ฝ่ายริกเกตเซีย

วัชรี  สายสงเคราะห์

เดชา  แปงใจ,  ชลดา  คล้ายใยทอง,
วันวิสา  โกลาหล

กาญจนา  สนองบุญ

99451

99436

99437

 

02-5915449

 

ฝ่ายปฏิบัติการด้านเชื้อถ่ายทอดทางการให้เลือด

Transfusion Transnitted Pathogens Section      

 บุษราวรรณ ศรีวรรธนะ                                   

สุทธิวัฒน์ ลำไย,  สิริลดา  พิมพ

เพทาย  อุ่นผล

ณรงค์   ศรีเรือง

สุรีรัตน์ ดอนจันลา,  อนุษา  ขันติยะ,

พิมรดา ลีทองดี

สิริไพลิน  จอนจันยาง

นิยม  อ่อนสุข,  ศิริวรรณ เทวคุปต์

สิริไพลิน จอนจันยวง

ตะวันฉาย แสงเจริญ

สุภาวดี อินกานา

ตะวันฉาย แสงเจริญ
สุภาพร สุภารักษ์,

 

 

99185

99197,99256
99255-6

99197

99188,99194 

98091
99255

99256,99325

 

 

 

02-951-1428

 

 

02-951-1428

 

 

 

 

 

ฝ่ายปฏิบัติการด้านเชื้ออันตรายสูง

Hazardous Pathogen Laboratory   

สิริพรรณ  แสงอรุณ ,ณัฐพงศ์ คล้ำคล้าย,

 เรืองชัย โลเกตุ,บัญชากร ยุดดร,
ชรินทรทิพย์ เกสรพิกุล, รัตน์ระวี บุญเมือง

 

 

98384

99134 

 

 

 

02-965-9729

 

 

 

02-965-9729

 

 

 

 

 

ฝ่ายบริหาร

บัญชากร  ยุดดร,  ชรินทร์ทิพย์  เกสรพิกุล,              

รัตน์ระวี  บุญเมือง

 

99134

 

 

02-965-9729

 

 

02-965-9729

กลุ่มเชื้อราวิทยาและพาราสิตวิทยา

Mycology and parasitology Group

ฝ่ายเชื้อราวิทยา   Mycology Unit

นันทวรรณ  เมฆา             

รินทร์ลภัส  อรรถเธียรไชย,   สรายุทธ  พิบูลนิธิเกษม         

 วราพรรณ  จันทร์สว่าง,   อารยา  แก้วแกมทอง

 

99302

99405-6,

99407

 

 

 

 

 

 

02-591-5449

 

ฝ่ายพาราสิตและสัตว์รังโรค

Parasitology and Reservior Host Laboratory               

วัฒนพงศ์  วุทธา, สมใจ ไผ่สมบูรณ์, ดารารัตน์ แบ่งดี

ธรรศ  ปฐมวงษ์กฤต,     ไพบุลย์   แก้วเฮียง

 

 

 

99442

99240

 

 

 

  02-591-5449

กลุ่มกีฏวิทยาทางการแพทย์

Medical Entomology Group

ฝ่ายศึกษาควบคุมแมลงทางชีววิธี

Biological Control Unit  

อุรุญากร   จันทร์แสง

นิตยา  เมธาวณิชพงศ์,  ณรงค์  อู่ใหม่,                         

นันทพร ผลสุวรรณ,  มงคล  ริยะปาน,  อัจฉริยะ  อุนาท

อรุณ  อาทิตย์เที่ยง, อุไรวรรณ พรมศรี,
พรชัย  วิริยะศรานนท์

บินยา  จริตไวทย์,  พรธิดา  เพชรสุวรรณ          

                                 

 

 

99238

99237

 

 

 

02-591-5449

 

ฝ่ายศึกษาควบคุมแมลงโดยใช้สารเคมี

Chemical Control Unit                                               

ธำรงค์ ผลชีวิน, ภูเบศร์  ยะอัมพันธ์   
พรรณเกษม  แผ่พร, 
สุนัยนา  สท้านไตรภพ 

อำนาจ  บุญเครือพันธ์,  มาเรียม  สัณฐิติพงศ์,

สุนิสา  ปิ่นชูทอง,    กมลวรรณ  นิ่มครุฑ,       
เอก  ฐานโอภาส,    พงศกร  มุกขันธ์, นราศักดิ์  สัณฐิติพงศ์

 

 

99236

99252

 99235

 

 

 

02-591-5449

 

ฝ่ายชีววิทยาและนิเวศวิทยา  

Biology and Ecllogy Unit   

อุษาวดี  ถาวระ,  อภิวัฏ  ธวัชสิน

จักรวาล  ชมพูศรี,  พายุ ภักดีนวน, 

ยุทธนา  ภู่ทรัพย์,   ชญาดา   ขำสวัสดิ์,

นาวี ศรีรมย์,     ดุสิต   โนรี,    ประภานิช  วันโสภา,    ขนิษฐา  ชุมพลรักษ์,   ภานุกิจ  กันหาจันทร์
วรัตติกาล พันหนองหว้า , พัชราวรรณ ศิริโสภา

 

 

99245

99244

 

 

 

02-591-5449

 

ฝ่ายพิพิธภัณฑ์แมลงและอนุกรมวิธานและสนับสนุนงานกีฏวิทยา 

Taxonomy and Reference Museum Laboratory

จิตติ  จันทร์แสง,

ธนะภัทร  บุญเสริม, 

สุชาติ  วรสกุลสิริพงศ์                                                         

เอกรัฐ  เด่นชลชัย,ธัญญาลักษณ์ มากรื่น
จริยา ครุฑบุตร, อุไรวรรณ พรมศรี                        

เบญญาภา  ธูปบูชา

 

 

 

99231

 

99243

 98409

 

 

 

 

02-591-5449

 

กลุ่มพิษวิทยาและชีวเคมี

สถาพร แรมชื่น,  ดุษฎี พลภัทรพิเศษกุล

ศิริวรรณ  ลือดัง,    

สุจิตรา สิกพันธ์,  

นิสากร  มานะตระกูล,  สุดารัตน์ จันทะพร, 

กรชนก พรทวีสุข,   ชุติมญชุ์ อุตวิชัย,

 ณัฐพงศ์  นันทชัยพงศ์, อานนท์ การุณกร

พนิตสา  เกตุเงิน,  พรชนก  อิ่มจันทร์

อนุวัฒน์  สิงหรา ณ อยุธยา                                                           

 

99717

99716

99712

 

99490

 

02-951-1453

 

02-951-1454

กลุ่มสัตว์ทดลอง

Laboratory Animal Center

นวขนิษฐ์  สัจจานนท์

ฑิฆัมพร  แย้มสะอาด, รัชชุรส  อินคำลือ

สมชาย สอิ้งแก้ว,  จันทร์ญา   แช่มช้อย,

สมพร  อิ่มที่สุด                                        

วิรัตน์  สุเมธีวัฒนกุล

วริฏฐา สงวนเรือง , วิศิษฐ์  พิญยา,

กิ่งกาญ ตอบงาม

เครือวัน  ดวงจันทร์,  ธวัชชัย  จั่นเล็ก, 
อริยา  เวชศาสตร์ ,  วิภารัตน์  หมายติดกลาง

มาสเกียรติ  บุญยฤทธิ์

จีรวรรณ เตียเปิ้น

เสาวนี  จิตประเสริฐ

บุญชัย  ถิรศรัณย์จิต

วินัย จั่นเล็ก , เขษม  ถ้ำสวย,  ถุงเงิน  แก่นของ

สุปัญญา  ฝอยทอง,  ภานุพงษ์  นาคหาญ

เจนจิรา  สังขาวสุด

เสริมศักดิ์  ขันแก้ว

99230

99421,

98481

98482

98487

 99343

99419

99269

99420

99270

98488
99422
99483

99422

98483

02-591-5447

02-591-5447

                                                                                                                                                                                   18  พ.ค. 58