สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
015 - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบดือน ตุลาคม 2562
  - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบดือน พฤศจิกายน 2562
  - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบดือน ธันวาคม 2562
  - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบดือน มกราคม 2563
  - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบดือน กุมภาพันธ์ 2563
  - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบดือน มีนาคม 2563
  - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบดือน เมษายน 2563