สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O14

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ

  - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
  - ประกาศเชิญชวน
  - ประกาศร่าง TOR / ร่างเอกสารประกวดราคา (E-Bidding)