สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
012

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

  - O12-1 รายงานผลการดำเนินงาน (แผนงาน-แผนเงิน) ปี 2562รอบ 12 เดือน ภารกิจสนับสนุน
  - O12-2 รายงานผลการดำเนินงาน (แผนงาน-แผนเงิน) ปี 2562รอบ 12 เดือน ภารกิจหลัก