สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
07 - การตรวจวิเคราะห์ทั่วไป 0618 QP 0002 (มีนาคม 2563)
  - การทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข 0618 QP 0004 (มีนาคม2563)