สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
O6

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

  - O06-1 รายงานผลการดำเนินงาน (แผนงาน-แผนเงิน) ปี 2562รอบ 12 เดือน ภารกิจสนับสนุน
  - O06-2 รายงานผลการดำเนินงาน (แผนงาน-แผนเงิน) ปี 2562รอบ 12 เดือน ภารกิจหลัก