สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563)
O05 - สรุปรายงานความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติราชการ ปี 63 รอบ 6 เดือน
  - รายงานความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติราชการ ปี 63 รอบ 6 เดือน ตามภารกิจหลัก
  - รายงานความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติราชการ ปี 63 รอบ 6 เดือน ตามภารกิจสนับสนุน