สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
O20

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

  - อัตลักษณ์ของหน่วยงานคุณธรรม
  - นโยบายคุณธรรมจริยธรรม
  - อบรม ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เรื่อง ดำเนินชีวิต ตามรอยพ่อ เศรษฐกิจพอเพียง