สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์
O1 ข่าวประชาสัมพันธ์
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
O2

 Q&A

O3

Social Network

การดำเนินงาน
O4

แผนการดำเนินงานประจำปี

O5

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563)

O6

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

การปฏิบัติงาน
O7 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การให้บริการ
O8

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

O9

รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O10

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563

O11

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

O12

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O13

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

O14

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ

O15

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

O16

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม
O17

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

O18

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O19

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

O20

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
O21

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

O22

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
O23

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

แผนป้องกันการทุจริต
O24

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำป

O25

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน

O26

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำป