การอบรม

การป้องกันกำจัดแมลงและสัตว์อื่นที่เป็นปัญหาสาธารณสุข
โดยอาศัยองค์ความรู้และนวัตกรรมจากการวิจัย

(Medical Insects and Animal Management and Control 2018)