สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

มุมการจัดการความรู้ (KM) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

ปีงบประมาณ 2562


- คำสั่งแต่งตั้งทีมงานการจัดการความรู้ (Knowledge Management Team) ประจำปีงบประมาณ 2562

- แผนการจัดการความรู้ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2562

- ผลการดำเนินการจัดการความรู้ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2562

1 การบ่งชี้ความรู้
1.1 ทบทวนรายชื่อคณะทำงาน
1.2 สำรวจองค์ความรู้ที่จำเป็นของหน่วยงาน
1.3 สำรวจ วิเคราะห์ และทบทวนข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี
1.4 สรุปองค์ความรู้ที่จำเป็นของหน่วยงาน

2 การสร้างและแสวงหาความรู้
2.1 จัดทำแผนจัดการความรู้
2.2 กำหนดกิจกรรม
3 การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ
3.1 จัดทำบัญชีสินทรัพย์ของหน่วยงาน
4 การประมวลและการกลั่นกรองความรู้
4.1 คัดเลือกองค์ความรู้

5 การเข้าถึงความรู้
5.1 การเผยแพร่องค์ความรู้ในช่องทางที่เหมาะสมในรูปแบบ เว็บไซต์ หรือเอกสาร
6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้
6.1 เรื่องเล่าเร้าพลัง
6.2 ประชุม KM club
6.3 PT club
6.4 สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
7 การเรียนรู้
7.1 จัดทำรายงานผลการจัดการองค์ความรู้ของหน่วยงาน
7.2 สรุปผลการจัดการองค์ความรู้ของหน่วยงาน เพื่อเป็นแนวในการจัดทำแผนในปีต่อไป