สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

มุมการจัดการความรู้ (KM) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

ปีงบประมาณ 2561


1. คำสั่งทีมงานการจัดการความรู้ (Knowledge Management Team) ประจำปีงบประมาณ 2561

2. แผนการจัดการความรู้ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2561

       - รายงานผลการดำเนินการตามเผนฯ รอบ 12 เดือน

3. กิจกรรม KM Club

3.1

วันที่ 15 ธันวาคม 2560


- ระบบติดตามแผนงานโครงการ/งบประมาณ Department Operation Center: DOC

คู่มือการใช้งานระบบ DOC (DOC TIPs)

สรุปแบบประเมินการจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 1

3.2

วันที่ 16 มกราคม 2561


เทคนิคการตรวจติดตามภายใน

เทคนิคการใช้กล้องถ่ายรูป

สรุปแบบประเมินการจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 2

Poster เทคนิคการตรวจติดตามภายในและทคนิคการใช้กล้องถ่ายรูป

3.3

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561


- กิจกรรม E-learning

สรุปแบบประเมินการจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 3

Poster สื่อและนวัตกรรมเพื่อการเรีนยรู้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

3.4

วันที่ 20 มีนาคม 2561


- หยุดเสี่ยง เลี่ยงใช้ ชีวิตปลอดภัย

สรุปแบบประเมินการจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 4

Poster หยุดเสี่ยง เลี่ยงใช้ ชีวิตปลอดภัย

3.5

วันที่ 26 เมษายน 2561


- มาตรฐาน OECD-GLP

3.6

วันที่ 15 พฤษภาคม 2561

การล้างมือ

สรุปแบบประเมินการจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 6

Poster การล้างมือ

VDO ขั้นตอนการล้างมือ 7 ข้อ

กำหนดการอบรม

รูปประกอบ.. การฝึกอบรม

3.7

วันที่ 5 มิถุนายน 2561

- NIH R&D Thailand 4.0

- สรุปแบบประเมินการจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งพิเศษ

3.8

วันที่ 19 มิถุนายน 2561

การจัดการข้อมูลด้วย Excel

สรุปแบบประเมินการจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 7

Poster การจัดการข้อมูลด้วย Excel

รูปภาพประกอบ... การจัดการ Excel

3.9

วันที่ 24 กรกฎาคม 2561

- แนวคิดและเทคนิคการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

- Plan 3 หาข้อมูลพื้นฐานของปัญหา

- Plan 4 หาข้อมูลพื้นฐานของปัญหา

- Plan 5 ตัวอย่างการดำเนินการ CQI

- Plan 6 ฟอร์มแนวทางการดำเนินการ CQI

- Poster แนวคิดและเทคนิคการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

- รููปภาพการจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งที่ 8

- สรุปแบ บประเมินการจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 8

 

4. หลักสูตรอบรมออนไลน์ (E-learning)

Link : http://192.168.99.140/moodle/

5. กิจกรรม KM Day ประจำปีงบประมาณ 2561

6. การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเผยแพร่ผลงานด้านสื่อ Infographic วันที่่ 30 - 31 มกราคม 2561

สรุปแบบประเมินหลักสูตร การเผยแพร่ผลงานด้วยสื่ออินโฟกราฟิก

7. ผลงานวิจัยเผยแพร่ในวารสาร ปีงบประมาณ 2560

8. สังคมนักวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมทาง bioinformatics

- วารสารวิชาการ

- Submit to GenBank

- ตารางสังคมนักวิจัย

- สรุปการดำเนินงานสังคมนักวิจัย

- การวิเคราะห์ข้อมูลจีโนมและการประยุกต์ใช้โปรแกรมทางชีวสารสนเทศศาสตร์ โดย ดร.สิทธิพร ปานเม่น ศูนย์พิษวิทยา

9. เรื่องเล่าเร้าพลัง

- ผลการประกวดเรื่องเล่าเร้าพลัง

- One page เรื่องเล่าเร้าพลัง

10. รายงานความก้าวหน้าแผนการจัดการความรู้ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รอบ ๙ เดือน

11. รายงานความก้าวหน้าแผนการจัดการความรู้ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รอบ ๑๒ เดือน

12. การเข้าร่วมกิจกรรมการจัดการความรู้ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

- โครงการสัมมนาเรื่องเล่าเร้าพลัง ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 18-19 ธันวาคม 2560

- โครงการสัมมนาเรื่องเล่าเร้าพลัง ครั้งที่ 2

- โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM day วันที่ 22 สิงหาคม 2561 : Best practice

- มหกรรม DMSc R2R Forum 2018 “การพัฒนางานประจำสู่การวิจัยก้าวไกลสู่นวัตกรรม” ในวันที่ 21 สิงหาคม 2561

 

 

https://www.facebook.com/KmAtThaiNih/