สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

ปีงบประมาณ 2560


- คำสั่งแต่งตั้งทีมงานการจัดการความรู้ (Knowledge Management Team)

- แผนการจัดการความรู้ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2560

- ผลการดำเนินการจัดการความรู้ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2560

กำหนดการสัมมนาโครงการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบ ๖ เดือน

แผนผังการจัดนิทรรศการ

รายชื่อผู้เข้าร่วมการสัมมนา

สรุปผลการพิจารณาคัดเลือกผลงานโครงการวิจัยปีงบประมาณ 2559

บทสรุปผลการดำเนินงานโครงการ

รายชื่อทีมงานและผู้ที่ได้รับรางวัล ระหว่าง เดือน เมษายน ๒๕๕๙ - เมษายน ๒๕๖๐

คำถาม-คำตอบ ความรู้จาก นิทรรศการ ณ ลานไทร และ ความรู้การบรรยาย ณ ห้องประชุม NIH

เฉลย คำถาม 4 ข้อความรู้รอบรั้ว สวส.

สรุป ความพึงพอใจในการจัดโครงการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบ ๖ เดือน

ภาพกิจกรรมภายในงาน

- เอกสารประกอบการอบรมโครงการบริการวิชาการ เรื่อง ยินดีต้อนรับ พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

เปรียบเทียบพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560

ราชกิจจานุเบกษา พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

ประวัติวิทยากร

- รายงานความก้าวหน้าแผนการจัดการความรู้ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2560 รอบ 9 เดือน

- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ ปี 2560 รอบ 12 เดือน

1.รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ ปี 2560 รอบ 12 เดือน

2.ปัจจัยสนับสนุน ปัญหาอุปสรรค แนวทางการดำเนินงานในปีต่อไป

3.องค์ความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ 9 เรื่อง (วิชาการ 7 เรื่อง/สนับสนุน 2 เรื่อง)

4.ผลงานเด่น นำเสนอ KM Day กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 3 - 4 สิงหาคม 2560

        4.1โปสเตอร์ “เลิศล้ำงานวิจัย ก้าวหน้าก้าวไกลไปกับ “นวัตกรรม”

        4.2การสรุปผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ ผลงานเด่น ปี 2560 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข (คำอธิบาย โปสเตอร์)

 

KM Club 2560

        KM Club ครั้งที่ 1/2560

        KM Club ครั้งที่ 2/2560

        KM Club ครั้งที่ 3/2560

        KM Club ครั้งที่ 4/2560