สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

มุมการจัดการความรู้ (KM) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

ปีงบประมาณ 2560


- คำสั่งแต่งตั้งทีมงานการจัดการความรู้ (Knowledge Management Team)

- แผนการจัดการความรู้ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2560

- ผลการดำเนินการจัดการความรู้ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2560

กำหนดการสัมมนาโครงการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบ ๖ เดือน

แผนผังการจัดนิทรรศการ

รายชื่อผู้เข้าร่วมการสัมมนา

สรุปผลการพิจารณาคัดเลือกผลงานโครงการวิจัยปีงบประมาณ 2559

รายชื่อทีมงานและผู้ที่ได้รับรางวัล ระหว่าง เดือน เมษายน ๒๕๕๙ - เมษายน ๒๕๖๐

คำถาม-คำตอบ ความรู้จาก นิทรรศการ ณ ลานไทร และ ความรู้การบรรยาย ณ ห้องประชุม NIH

สรุป ความพึงพอใจในการจัดโครงการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบ ๖ เดือน

- เอกสารประกอบการอบรมโครงการบริการวิชาการ เรื่อง ยินดีต้อนรับ พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

เปรียบเทียบพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560

ราชกิจจานุเบกษา พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

ประวัติวิทยากร

- รายงานความก้าวหน้าแผนการจัดการความรู้ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2560 รอบ 9 เดือน