สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

ปีงบประมาณ 2559


คำสั่งแต่งตั้งทีมงานการจัดการความรู้ (Knowledge Management Team)

แผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2559 

รางวัลบุคลากรดีเด่น

ผลงานประจำปี 2558

นักวิจัยที่ได้รับรางวัล งานการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 ประจำปีงบประมาณ 2559 วันที่ 21-23 มีนาคม พ.ศ. 2559

ผลงานโครงการวิจัยปีงบประมาณ 2558

ผลงานวิจัยและนวัตกรรม 2559

ชุมชนนักปฏิบัติด้านความปลอดภัยทางห้องปฏิบัติการ (CoP-BRM) ประชุม KM Day วันที่ 29 เมษายน 2559

องค์ความรู้เรื่องการล้างมือ การกำจัดขยะ ประชุม KM Day วันที่ 29 เมษายน 2559

สื่อการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง " การบริหารจัดการความรู้ด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ " ณ ห้องประชุมใหญ่ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ วันที่ 25-26 เมษายน 2559 

บัญชี Organization Knowledge 

รางวัล Best practice 2559

ผลงานชุมชนนักปฏิบัติ ความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ 2559

ผลงานได้รับรางวัลกระทรวงสาธารณสุข วันที่ 6-8 กันยายน 2559

รางวัลด้านพัฒนาบุคลากร การจัดการความรู้ 2559 

รายงานผลการดำเนินงานการจัดการความรู้สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ปี ๒๕๕๙ รอบ ๑๒ เดือน