สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

มุมการจัดการความรู้ (KM) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

ปีงบประมาณ 2559


คำสั่งแต่งตั้งทีมงานการจัดการความรู้ (Knowledge Management Team)

แผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2559 

รางวัลบุคลากรดีเด่น

ผลงานประจำปี 2558

นักวิจัยที่ได้รับรางวัล งานการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 ประจำปีงบประมาณ 2559 วันที่ 21-23 มีนาคม พ.ศ. 2559

ผลงานโครงการวิจัยปีงบประมาณ 2558

ผลงานวิจัยและนวัตกรรม 2559

ชุมชนนักปฏิบัติด้านความปลอดภัยทางห้องปฏิบัติการ (CoP-BRM) ประชุม KM Day วันที่ 29 เมษายน 2559

องค์ความรู้เรื่องการล้างมือ การกำจัดขยะ ประชุม KM Day วันที่ 29 เมษายน 2559

สื่อการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง " การบริหารจัดการความรู้ด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ " ณ ห้องประชุมใหญ่ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ วันที่ 25-26 เมษายน 2559 

บัญชี Organization Knowledge 

รางวัล Best practice 2559

ผลงานชุมชนนักปฏิบัติ ความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ 2559

ผลงานได้รับรางวัลกระทรวงสาธารณสุข วันที่ 6-8 กันยายน 2559

รางวัลด้านพัฒนาบุคลากร การจัดการความรู้ 2559 

รายงานผลการดำเนินงานการจัดการความรู้สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ปี ๒๕๕๙ รอบ ๑๒ เดือน