สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

ปีงบประมาณ 2558


นักวิจัยที่ได้รับรางวัลจากงานประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2558
คู่มือการตรวจวินิจฉัยเชื้อ Clostridium botulinum ในห้องปฏิบัติการ
นักวิจัยที่ได้รับโล่จากงานประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23
ผลงานวิจัยและนวัตกรรม 2558
องค์ความรู้เกี่ยวกับระบบคุณภาพ ประชุม KM Day วันที่ 23 เมษายน 2558
องค์ความรู้เกี่ยวกับความมั่นคงสุขภาพโลก
ผลงานโครงการวิจัยปีงบประมาณ 2557
โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยี นวัตกรรม และแจ้งเตือนภัยด้านสุขภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2558 “สุขภาพโลก สุขภาพเรา เข้าใจในระบบคุณภาพ” วันที่ 23 เมษายน 2558
คู่มือการเก็บตัวอย่างและความปลอดภัย
คู่มือการใช้ตู้นิรภัยอย่างถูกต้องปลอดภัย