สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

ปีงบประมาณ 2557

คำสั่งแต่งตั้งทีมงานการจัดการความรู้ (Knowledge Management Team)
ภาพประชุมทีมงานการจัดการความรู้ (Knowledge Management Team) ครั้งที่ 1/2556
สมาคมวิชาชีพกำจัดแมลงสนับสนุนของรางวัลสำหรับงาน KM วันที่ 22 เมษายน 2557
ภาพผู้โชคดีจากตอบคำถาม ความรู้จากเสียงตามสาย เรื่อง "แมลงวัน" วันที่ 3 เมษายน 2557
าพผู้โชคดีจากตอบคำถาม ความรู้จากเสียงตามสาย เรื่อง "ด้วงก้นกระดก" วันที่ 4 เมษายน 2557
ภาพงานสัมมนาวิชาการเพื่อการจัดการความรู้ "บ้านและสถานที่ทำงานปลอดภัยจากแมลงรบกวน" Healthy Home and Workplace
เมื่อวันที่ 21-22 เมษายน 2557
โปสเตอร์ความรู้เรื่องแมลง
วิดีทัศน์ เรื่อง "ยุง (MOSQUITO)" แมลงรบกวนในบ้านและที่ทำงาน
วิดีทัศน์ เรื่อง "แมลงสาบ  (COCKROACH)" แมลงรบกวนในบ้านและที่ทำงาน
วิดีทัศน์ เรื่อง "แมลงวัน (HOUSE FLY)" แมลงรบกวนในบ้านและที่ทำงาน
วิดีทัศน์ เรื่อง "เรือด (BED BUG)" แมลงรบกวนในบ้านและที่ทำงาน
วิดีทัศน์ เรื่อง โรคภูมิแพ้ที่เกิดจากสัตว์ขาข้อ
ภาพงานการจัดการความรู้ สวส.ครั้งที่ 3 ประจำปี 2557 การบรรยายวิชาการ เรื่อง มันก็เรื่องของหนู วันที่ 3 ตุลาคม 2557