สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

ใบประกาศนียบัตร

ผู้อุทิศตนเพื่อสนับสนุนการจัดการองค์ความรู้ของสถาบันฯประจำปี ๒๕๕๕

- ใบประกาศเกียรติคุณ "นายวิรัตน์ สุเมธีวัฒนกุล" ประธานชมรม คนรักสัตว์
- ใบประกาศเกียรติคุณ "นายณัฐพงศ์ นันทชัยพงศ์ "ประธานชมรม Chemistry
- ใบประกาศเกียรติคุณ "นางสาวนุสรา สัตย์เพริศพราย" ประธานชมรม Immunology
- ใบประกาศเกียรติคุณ "นายชัยวัฒน์ พูลศรีกาญจน์" ประธานชมรม IT Online
- ใบประกาศเกียรติคุณ "นางนวลจันทร์ วิจักษณ์จินดา" ประธานชมรม Molecular
- ใบประกาศเกียรติคุณ "นางดวงกมล อัศวุตมางกุร" ประธานชมรม คุณภาพและความปลอดภัย
- ใบประกาศเกียรติคุณ "นางสาวสันทนา ปิยะนิกุล" ประธานชมรม สร้างเสริมสุขภาพต่อสังคม