สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

ปีงบประมาณ 2555

คำสั่งสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ที่ ๒๕/๒๕๕๕ เรื่องแต่งตั้งกรรมการ และคณะทำงานจัดสัมมนาวิชาการ "๒๕ ปี สวส.สังคมแห่งการเรียนรู้"

กำหนดการสัมมนาวิชาการ เรื่อง "๒๕ ปี สวส. สังคมแห่งการเรีบนรู้" วันที่ ๒๑-๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

การเตรียมงานชมรม KM สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

คำกล่าวรายงานในพิธีเปิดการสัมมนา เรื่อง "สืบเนื่องความรู้คู่สถาบันฯ" โดย นายแพทย์บุญชัย สมบูรณ์สุข อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในวันพุธที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมใหญ่ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

คำกล่าวเปิดการสัมมนา เรื่อง "สืบเนื่องความรู้คู่สถาบันฯ" โดย นายแพทย์ไพจิตร์ วราชิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในวันพุธที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมใหญ่ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

CV ผุ้ร่วมเสวนา "ไม่ลบ ไม่เลือน ไม่จาง ไม่หาย"

Presentation เรื่อง "Genus Bartonella" โดย นายเดชา แปงใจ

Presentation เรื่อง "ไม่ลบ ไม่เลือน ไม่จาง ไม่หาย" โดย นางสาวพนัสดา อิศรางกูร ณ อยุธยา

Presentation โดย นางสาวมาลินี จิตตกานต์พิชย์

ใบประกาศนียบัตร

โปสเตอร์การจัดการความรู้

แบบประเมินผลการสัมมนาวิชาการ เรื่อง "สืบเนื่องความรู้ คู่สถาบันฯ" วันที่ 21-22 สิงหาคม 2555

ผลการประเมินผลการสัมมนาวิชาการ เรื่อง "สืบเนื่องความรู้ คู่สถาบันฯ" วันที่ 21-22 สิงหาคม 2555

ภาพกิจกรรมในงาน "๒๕ ปี สวส. สังคมแห่งการเรีบนรู้" วันที่ ๒๑-๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์