สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

ปีงบประมาณ 2554

ชื่อเรื่องและวันที่

วิทยากร

เบอร์โทร

รายงานการเข้ารับการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง คิดบวก คิดสร้างสรรค์
วันที่ ๒๒-๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๔

รายงานการเข้าอบรม (ตอนที่ ๑)

พลังอุปนิสัยแห่งการสร้างสรรค์ (ตอนที่ ๒)สุขใจ ผลอำไพสถิตย์

(ผู้เข้าร่วมการอบรม)


99206
เอกสารการนำเสนอการจัดการความรู้ ปี 2554 งานพัสดุ - งานงบประมาณ
เอกสารระบบคุณภาพ งานพัสดุฯ
การงบประมาณ WI 13-00-089
การดำเนินการออกของ FW-13-00-087
การจัดซื้อ/จัดจ้างพัสดุ โดยวิธีตกลงราคาวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท
จ้างเหมาบริการ
การบริหารการจัดการ Supplier SOP 13-00-098
วิธีการจัดซื้อ/จัดจ้าง
การจัดซื้อ/จัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ E-Auction WI 13-00-080
การซ่อมบำรุงรักษา FW 13-00-88/1

 

 

การอบรมใช้งานคอมพิวเตอร์อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ อาคาร 8 ชั้น 7 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

   

บันทึกการอบรมการใช้งานคอมพิวเตอร์อย่างถูกต้องตามกฎหมาย รุ่นที่ 3 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2554

แผ่นที่ 1 (.rar) 550 MB download
แผ่นที่ 2 (.rar) 473 MB downloadนายชัยวัฒน์ พูลศรีกาญจน์99440

บันทึกการอบรมการใช้งานคอมพิวเตอร์อย่างถูกต้องตามกฎหมาย รุ่นที่ 2 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2554

แผ่นที่ 1 (.rar) 534 MB download
แผ่นที่ 2 (.rar) 516 MB downloadนายชัยวัฒน์ พูลศรีกาญจน์99440

บันทึกการอบรมการใช้งานคอมพิวเตอร์อย่างถูกต้องตามกฎหมาย รุ่นที่ 1 วันที่ 28 มกราคม 2554

แผ่นที่ 1 (.rar) 533 MB download
แผ่นที่ 2 (.rar) 537 MB downloadนายชัยวัฒน์ พูลศรีกาญจน์99440