สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

ปีงบประมาณ 2553

ชื่อเรื่องและวันที่

วิทยากร

เบอร์โทร

การอบรมใช้งานคอมพิวเตอร์อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ อาคาร 8 ชั้น 7 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

   

บันทึกการอบรมการใช้งานคอมพิวเตอร์อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ครั้งที่ 2 วันที่ 9 กรกฎาคม 2553

แผ่นที่ 1 (.rar) download
แผ่นที่ 2 (.rar) download
แผ่นที่ 3 (.rar) download


นายชัยวัฒน์ พูลศรีกาญจน์


99440

บันทึกการอบรมการใช้งานคอมพิวเตอร์อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ครั้งที่ 1 วันที่ 11 มิถุนายน 2553

แผ่นที่ 1 (.rar) download
แผ่นที่ 2 (.rar) download


นายชัยวัฒน์ พูลศรีกาญจน์


99440
 

งานครบรอบ 24 ปี การสถาปนาสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 21 เมษายน 2553

 

การประชุมเรื่อง การศึกษาเบื้องต้นสารมลพิษตกค้างยาวนานในประชากรไทยและผลกระทบต่อระบบต่อมไร้ท่อ
วันที่ 26-27 เม.ย. 53 ณ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

การเก็บตัวอย่าง พรรณทิพย์ ตียพันธ์
99722
การเก็บตัวอย่างเลือดจากอาสาสมัคร โครงการ POPs พรรณทิพย์ ตียพันธ์
99722
ความรู้เกี่ยวกับPOPs พรรณทิพย์ ตียพันธ์
99722