สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

ปีงบประมาณ 2552

ชื่อเรื่องและวันที่

วิทยากร

เบอร์โทร

เรื่อง“การบริหารจัดการความรู้ด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ” ครั้งที่ 3   
วันที่ 17 มิถุนายน 2552 ณ ห้องประชุมใหญ่ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นนทบุรี

การอบฆ่าเชื้อในห้องปฏิบัติการด้วยฟอร์มาลีนจำเป็นจริงหรือ ?อรอนงค์ รัชตราเชนชัย

99417

ล้างมือถูกวิธีช่วยลดการติดเชื้อ

VDO วิธีการล้างมือ 1 (MP4)
VDO วิธีการล้างมือ 2 (MP4)
เพลงประกอบ (MP4)รติกร กัณฑพงศ์

99207
 

เรื่อง“การบริหารจัดการความรู้ด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ” ครั้งที่ 2   
วันที่ 16 มีนาคม 2552 ณ ห้องประชุมใหญ่ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นนทบุรี

สัญลักษณ์, การจัดเก็บ และการทำลายสารเคม

กลุ่มสารเคมีที่เข้ากันไม่ได้ (Classes of Incompatible Chemicals)

บันทึกการทิ้งของเสียเคมี

บันทึกการจัดเก็บของเสียเคมี

แบบรายงานปริมาณของเสียเคมี

ตาราง VCI


นางกุลธิดา ศิริวัฒน์

99742

การใช้และการบำรุงรักษา Biological safety cabinetนางสุขใจ ผลอำไพสถิตย์

99305
การทำให้ปราศจากเชื้อ โดยใช้ความร้อนและสารเคมีนางสาวณัฎฐีวรรณ ปุ่นวัน

99405
พระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. ๒๕๒๕
และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔
นายพูลศักดิ์ พรหมสุวรรณศิริ

99090
บทบาทหน้าที่ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตาม พรบ. เชื้อโรคและพิษจากสัตว์


สพ.ญ. ดร. เยาวภา พงษ์สุวรรณ

99701
 

“การบริหารจัดการความรู้ด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ” ครั้งที่ 1   
วันที่ 19 มกราคม 2552 ณ ห้องประชุมใหญ่ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นนทบุรี

Good Microbiology Practice และการจัดการขยะติดเชื้อ


นายวัฒนพงศ์ วุทธา

99442
Packaging & Shipping of Hazardous Materials


นางสุรางค์ เดชศิริเลิศ

99415
ความสัมพันธ์ของระบบความปลอดภัยระบบคุณภาพ และการควบคุมป้องกันโรค
รวมถึงระบบสุขภาพบุคลากร
นายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ

99248
SAFETY&QUALITY AND DISEASE CONTOL


นางสาวศิริมา ปัทมดิลก


99312
ระเบียบปฏิบัติความปลอดภัยเกี่ยวกับเชื้ออันตรายภายในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์


นายวัฒนา อู่วาณิชย์

99368