สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

ปีงบประมาณ 2551

ชื่อเรื่องและวันที่

วิทยากร

เบอร์โทร

อบรมเชิงปฏิบัติการ
"เรื่องการตรวจวินิจฉัยโรคเลปโตสไปโรซิส
อุจจาระร่วง จากไวรัสแคลิซิ และหัดเยอรมัน
ด้วยวิธี PCR" (27-30 พ.ค.51)
นางสาวณัฎฐีวรรณ ปุ่นวัน
นางวิมล เพชรกาญจนพงศ์
นายรติกร กัณฑะพงศ์
นางสาวพัชชา อินคำสืบ
99405
99446
99207
99312
 
การบริหารจัดการความรู้ด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ รุ่นที่ 3 (28 กรกฎาคม 2551)  
"การล้างมือถูกวิธีชีวีปลอดภัยจากการติดเชื้อ" นายรติกร กัณฑะพงศ์
99207
"Biorisk assessment"นายวัฒนพงศ์ วุทธา
99442
 
การบริหารจัดการความรู้ด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ รุ่นที่ 2 (26 พฤษภาคม 2551) 
 
"การฆ่าเชื้อด้วยความร้อน" นายวรชาติ เทียนชัยทัศน์
99222
"การใช้ตู้ปลอดเชื้ออย่างปลอดภัย"นางสุขใจ ผลอำไพสถิตย์
99447
 
การบริหารจัดการความรู้ด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ รุ่นที่ 1 (17 มีนาคม 2551) 
 
"Good Practices" นายวัฒนา อู่วาณิชย์
99150
"การฆ่าเชื้อโดยวิธี Fumigation"


นางสาวอรอนงค์ รัชตราเชนชัย
99417
 
อบรม KPI (23-24, 30 มิ.ย.51)

Link ----> KPI Repoter

นายชัยวัฒน์ พูลศรีกาญจน์
99440