สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

 

 

 

     เรื่องระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) ในงานทางวิทยาศาสตร์การแพทย์
โดย ดร. จิตติ จันทร์แสง ในการสัมมนาวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๑