สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand


ขอเชิญชวน ผู้ส่งตัวอย่าง / รับผลตรวจวิเคราะห์ / ห้องปฏฺิบัติการ ลงทะเบียนเข้าใช้งาน ระบบรับ-ส่งตัวอย่าง เพื่อตรวจวิเคราะห์ (iLabPlus) ที่ URL: http://ilabplus.dmsc.moph.go.th ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมรับสิทธิ์การให้บริการแบบออนไลน์!!! // สวส. เชิญชวนห้องปฏิบัติการร่วมเป็นเครือข่ายห้องปฏิบัติการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี HPV DNA test คลิ๊กตอบแบบสำรวจ !!!

Fact Sheet

ดูทั้งหมด

กิจกรรมสถาบันฯ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ร่วมกันถวายสักการะน้อมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันครบรอบ 5 ปี แห่งการเสด็จสวรรคต
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ตรวจประเมินห้องปฏิบัติการเครือข่ายตรวจ SARS-CoV-2 (วันที่ 7-8 ตุลาคม 2564)
กรมวิทย์ฯ ประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมคุณภาพและสร้างศักยภาพห้องปฏิบัติการ ในการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ในประเทศไทย
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ตรวจประเมินห้องปฏิบัติการเครือข่ายตรวจ SARS-CoV-2 (16 กันยายน 2564)
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ตรวจประเมินห้องปฏิบัติการเครือข่ายตรวจ SARS-CoV-2 (17 กันยายน 2564)

ดูทั้งหมด

Connections

Twitter

Facebook

YouTube

จำนวนผู้ชมเว็บไซต์
219050
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561

แบบสอบถามความพึงพอใจ

 มาก 
 พอใช้ 
 น้อย 
 น้อยมาก