สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

NATIONAL INSTITUTE OF HEALTH OF THAILAND

   NIH Research >> A / B / C / D / E / F / G / H / I / J / K / L / M / N / O / P / Q / R / S / T / U / V / W / X / Y / Z /     >> See All

กิจกรรมสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

โครงการจัดอบรม เรื่อง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย วันที่ 21 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ NIH กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์2017-06-23
การสัมมนาโครงการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2560 รอบ 6 เดือน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข วันที่ 24 เมษายน 25602017-05-02

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ องค์การเภสัชกรรม และองค์การสุรา ในโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์เพื่อการสาธารณสุขของประเทศ เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 25602017-03-31
การประชุมคณะกรรมการบริหารความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กับมหาวิทยาลัยโอซาก้า ภายใต้ศูนย์ความร่วมมือการวิจัยด้านโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น วันที่ 2-3 มีนาคม 25602017-03-09
การอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายห้องปฏิบัติการโรคติดเชื้ออุบัติใหม่(EID Lab Network) เมื่อวันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ 25602017-02-28
การอบรมเครือข่ายดำเนินแผนทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 25602017-02-27
การอบรม เรื่อง การส่งเสริมและพัฒนาวินัยและจริยธรรม วันที่ 26 มกราคม 25602017-02-16

ดูทั้งหมด...

ข่าวสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

จดหมายข่าวกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ฉบับมิถุนายน 25602017-06-23
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เฝ้าระวังโรคมือ เท้า ปาก2017-06-09

จดหมายข่าวกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ฉบับพฤษภาคม 25602017-06-09
จดหมายข่าวกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ฉบับมกราคม 25602017-02-06
จดหมายข่าวกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ฉบับธันวาคม 25592016-12-23
จดหมายข่าวกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ฉบับกันยายน 25592016-10-07
คนท้อง ใช้ทายากันยุงแบบปลอดภัย...2016-10-03
THAILAND HOSTED THE 4th VIDEO CONFERENCE ON GLOBAL HEALTH SECURITY AGENDA (GHSA): DETECT 1: NATIONAL LABORATORY SYSTEM2016-06-08
นักวิจัยไทยคิดค้น 'กับดักไข่ยุง' พิฆาตลูกน้ำยุงลาย ตัดวงจรต้นตอโรคร้าย (รายการเรื่องเล่าเช้านี้ วันที่ 26 เมษายน 2559)2016-04-26
ไข้ซิกา และนวัตกรรมป้องกันยุง (รายการชีวิตชีวา ออกอากาศวันที่ 27 มีนาคม 2559)2016-03-29

ดูทั้งหมด...

ข่าวประชาสัมพันธ์และประกาศ

ประกาศสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข เรื่อง นโยบายการพัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรมและจริยธรรมของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข2017-05-03
รายงานประจำปี 2559 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์2016-12-29
แบบฟอร์มหน้ากล่องพัสดุ สำหรับการ รับ-ส่ง ไปรษณีย์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข2016-09-29

ประกาศสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข เรื่อง นโยบายการพัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรมและจริยธรรมของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข2017-05-03
แจ้งเรื่อง การติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัส และ บริการ MailGoThai สำหรับบุคลากรภายใน สวส.2016-01-05
รายงานประจำปี 2558 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์2015-12-23
รายงานประจำปี 2556 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์2015-09-21
รายงานประจำปี 2557 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์2015-08-03
แผนการดำเนินงานควบคุมภายในและแผนการติดตามประเมินผล สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 2015-08-03
สถานการณ์การระบาดของไข้หวัดใหญ่และระบบเฝ้าระวังฯของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์2015-08-03
เปิดบริการ "การตรวจวัณโรคและวัณโรคดื้อยาด้วยวิธีการ Real-time PCR" 2015-08-03

ดูทั้งหมด...

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรม

คลังความรู้

มุมการจัดการความรู้ KM

มุมจัดการความรู้ (KM) ของสถาบันวิทยาศาสตร์สาธารณสุข การบริหารจัดการความรู้ด้านห้องปฏิบัติ การทางการแพทย์เกี่ยวกับเชื้ออันตรายระบบคุณภาพ การควบคุมป้องกันโรค

เอกสารเผยแพร่

รวบรวมเอกสารเผยแพร่, ข้อมูลการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ของ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ศูนย์ข้อมูล

ศูนย์ข้อมูลโรคติดเชื้อและพาหะนำโรค
ศูนย์ข้อมูลพิษวิทยา
ศูนย์ไข้หวัดใหญ่แห่งชาติ
ศูนย์เฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพแห่งชาติ
โครงการประกันคุณภาพการตรวจการติดเชื้อเอชไอวี
 โครงการ IEIP-EID (Laboratory-based EID Surveillance)


  


ระบบสารสนเทศ สวส

ระบบการลงข่าวสารภายใน
ระบบฐานข้อมูลบริหารจัดการงบประมาณ
ระบบการลาและขอเข้าร่วมประชุมอบรม สัมมนา
ระบบการลาและขอเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา
ระบบสารสนเทศการตรวจวิเคราะห์และเฝ้าระวังโรคทางห้องปฏิบัติการ

คู่มือการใช้งานระบบ

  สำหรับเจ้าหน้าที่รับตัวอย่าง
  สำหรับเจ้าหน้าที่รับตัวอย่างของฝ่าย
  สำหรับผู้วิเคราะห์
  สำหรับผู้รับรอง
  FAQ คำถามที่พบบ่อย
  บันทึกการทำงานที่ไม่ตรงตาม วัตถุประสงค์หรือข้อผิดพลาด

ซีไอโอ


กฏหมายและข้อบังคับ

  นโยบายการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
  ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
   จริยธรรมข้าราชการพลเรือน
   กฎหมายที่เกี่ยวกับสาธารณสุข
   พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
  ระเบียบว่าด้วยอัตราค่าบำรุงการตรวจวิเคราะห์และให้บริการ
   ประกาศว่าด้วยการกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน
   พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551ยุทธศาสตร์


ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
คำรับรองและรายงานผลการปฏิบัติราชการ

ชมรมจริยธรรม

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

คณะกรรมการดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลอง

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ท่านคิดว่าท่าน มีความชื่นชอบWEB
 มาก 
 พอใช้ 
 น้อย 
 น้อยมาก 

Download logo 

จำนวนผู้ชมเว็บไซต์

เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2550
สถิติการเข้ารับชม

LINK

กระทรวงสาธารณสุข

กรมควบคุมโรค

องค์การอาหารและยา
WHO 
thailandmedicalhub

สวทช
คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาบ


More