สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

   NIH Research >> A / B / C / D / E / F / G / H / I / J / K / L / M / N / O / P / Q / R / S / T / U / V / W / X / Y / Z /     >> See All

NIH Fact Sheet

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พร้อมประกันคุณภาพมาตรฐานและสนับสนุน การเข้าถึงบริการการตรวจเอชไอวีด้วยตนเอง เพื่อยุติปัญหาเอชไอวี/เอดส์2019-04-19
การตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในเลือดของผู้ขับขี่ยานพาหนะ2019-01-03

วัณโรคและการตรวจทางห้องปฏิบัติการ2018-10-08
ชุดตรวจเอชไอวีด้วยวิธีรวดเร็ว ที่ตรวจหาแอนติบอดีและแอนติเจนในชุดเดียวกัน (4th Generation HIV rapid test kit)2018-09-05
ภัยร้ายจากเชื้อ Vibrio vulnificus2018-09-04
โรคติดเชื้อไวรัสนิปาห์ (Nipah Virus disease)2018-06-08
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พร้อมรับระบาดรอบใหม่ไวรัสมรณะอีโบลา2018-05-16
เชื้อก่อโรคจากโทรศัพท์มือถือ และการป้องกันการติดเชื้อ2018-05-07
เตือนภัย แมลงมีพิษ2018-04-20
การกำจัดยุงด้วยการควบคุมทางชีววิธี สารสกัดจากพืช และวัสดุหาง่ายในครัวเรือน2018-04-20
โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันจากไวรัสโรทา อีกโรคที่ระบาดในฤดูหนาว2018-01-30
โรคแอนแทรกซ์ (Anthrax)2017-12-18

ดูทั้งหมด...ชมรมจริยธรรม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

แผนทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการ

คณะกรรมการดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลอง

โครงการประกันคุณภาพการตรวจการติดเชื้อเอชไอวี


ศูนย์เฝ้าระวังเชื้อดื้อยา


ศูนย์ข้อมูลโรคติดเชื้อและพาหะนำโรค

ศูนย์ข้อมูลพิษวิทยา


SEARCH หาใน WEB :

 

คลังความรู้เอกสารเผยแพร่


วิดีทัศน์เผยแพร่


ผลงานวิจัย


มุมจัดการความรู้ KM


รายงานประจำปี สวส.


การพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA)

ข่าวประชาสัมพันธ์และประกาศ

ผลการสำรวจความพึงพอใจรอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข2019-03-25
คำแนะนำในการส่งโครงการวิจัยเพื่อรับการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์2018-09-28

โรคพิษสุนัขบ้า (Rabies)2018-03-21
การเสนอของบประมาณแผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและ นวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 25622017-09-21
ประกาศสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข เรื่อง นโยบายการพัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรมและจริยธรรมของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข2017-05-03
แบบฟอร์มหน้ากล่องพัสดุ สำหรับการ รับ-ส่ง ไปรษณีย์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข2016-09-29
แจ้งเรื่อง การติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัส และ บริการ MailGoThai สำหรับบุคลากรภายใน สวส.2016-01-05

ดูทั้งหมด...

วิดีทัศน์แนะนำสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข


วิดีทัศน์แนะนำสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
ดูทั้งหมด...

ความรู้เรื่อง มาตรการการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในผู้ขับขี่ยานพาหนะ โดย นายแพทย์สมชาย แสงกิจพร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ทางรายการวิทยุ จส. 100 (วันที่ 27 ธันวาคม 2561)

งานบริการสำหรับประชาชน

ข้อปฏิบัติในการส่งสิ่งตรวจ
แบบส่งตัวอย่างตรวจวิเคราะห์
วิธีการเก็บตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ
คู่มือการให้บริการ
แบบขอรับบริการเชื้อจุลินทรีย์
ช่องทางรับข้อเรื่องร้องเรียน
คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

ระบบค้นหาการบริการตรวจวิเคราะห์
วิธีการเก็บตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ
แบบส่งตัวอย่างตรวจวิเคราะห์
ข้อปฏิบัติในการส่งสิ่งตรวจ

 

Download เอกสารการตรวจวิเคราะห์

คู่มือการเก็บตัวอย่างและการส่งตรวจสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
คู่มือการเก็บตัวอย่างและความปลอดภัย
แบบส่งตัวอย่างตรวจวิเคราะห์

กิจกรรมสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

การสัมมนา เรื่อง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากพี่สู่น้อง (พี่สร้างฐาน น้องสานต่อ ปีงบประมาณ 2562) วันที่ 22 เมษายน 25622019-04-24
การประชุมคณะกรรมการบริหารความร่วมมือวิจัยของศูนย์ความร่วมมือการวิจัยโรคติดต่ออุบัติใหม่และอุบัติซ้ำระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่น วันที่ 7 มีนาคม 25622019-03-20
กิจกรรมโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานบริการด้านการตรวจวิเคราะห์ กลุ่มกีฏวิทยาทางการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 25622019-03-01

การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านพิษวิทยา การจัดการความรู้ด้านพิษวิทยา ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ 25622019-02-21
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การตรวจวัณโรคทางห้องปฏิบัติการด้วยเทคนิค Tuberculosis-loop-mediated isothermal amplification (TB-LAMP) ระหว่างวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 25622019-02-20
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย วันที่ 29 มกราคม 25622019-02-06
การประปานครหลวงเข้ารับฟังสรุปผลโครงการวิจัยและเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ NIH2018-11-01
กิจกรรมด้านคุณธรรมและจริยธรรมการสนับสนุนและยกย่องคนดีครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ และงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการประจำปี ๒๕๖๑2018-10-12

ดูทั้งหมด...

ข่าวสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

ความรู้เรื่อง มาตรการการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในผู้ขับขี่ยานพาหนะ โดย นายแพทย์สมชาย แสงกิจพร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ทางรายการวิทยุ จส. 100 (วันที่ 27 ธันวาคม 2561)2019-01-03
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เตือนภัย พิษจากแมลงกัดต่อยอันตรายถึงชีวิตได้2018-10-10

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ แนะวิธีกำจัดยุงพาหะโรคติดต่อ ด้วยวัสดุหาง่ายในครัวเรือน2018-09-17
นวัตกรรมกำจัดไข่และลูกน้ำยุงลาย LEO-TRAP (รายการเดิมหน้าปฎิรูป ออกอากาศเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561)2018-03-15
กรมวิทย์ฯ ร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยโอซาก้าวิจัยด้านโรคติดต่ออุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ2018-03-13
รายการคิดเพื่อชาติ ตอน นวัตกรรมป้องกันยุงลาย ออกอากาศ วันที่ 8 มกราคม 2561 ทาง TNN2(Ture Vision784)2018-01-22
การศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ Operation VECTOR 2017 วันที่ 1 ธันวาคม 25602017-12-13

ดูทั้งหมด...

 

 

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรม

 

ซีไอโอ

รายละเอียดเกี่ยวกับซีไอโอ
วิสัยทัศน์และนโยบายต่างๆ
การบริหารด้าน ICT
ข่าวสารจากซีไอโอ
ปฎิทินกิจกรรมซีไอโอ


LINK
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรคองค์การอาหารและยาWHO  thailandmedicalhub
สวทชคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาบ