สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

   NIH Research >> A / B / C / D / E / F / G / H / I / J / K / L / M / N / O / P / Q / R / S / T / U / V / W / X / Y / Z /     >> See All

NIH Fact Sheet

วัณโรคและการตรวจทางห้องปฏิบัติการ2018-10-08
ชุดตรวจเอชไอวีด้วยวิธีรวดเร็ว ที่ตรวจหาแอนติบอดีและแอนติเจนในชุดเดียวกัน (4th Generation HIV rapid test kit)2018-09-05
ภัยร้ายจากเชื้อ Vibrio vulnificus2018-09-04

โรคติดเชื้อไวรัสนิปาห์ (Nipah Virus disease)2018-06-08
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พร้อมรับระบาดรอบใหม่ไวรัสมรณะอีโบลา2018-05-16
เชื้อก่อโรคจากโทรศัพท์มือถือ และการป้องกันการติดเชื้อ2018-05-07
เตือนภัย แมลงมีพิษ2018-04-20
การกำจัดยุงด้วยการควบคุมทางชีววิธี สารสกัดจากพืช และวัสดุหาง่ายในครัวเรือน2018-04-20
โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันจากไวรัสโรทา อีกโรคที่ระบาดในฤดูหนาว2018-01-30
โรคแอนแทรกซ์ (Anthrax)2017-12-18
โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันจากไวรัส อีกโรคที่ระบาดในฤดูหนาว2017-11-20
เตือนภัยสุขภาพ : การเข้าสู่หน้าหนาวของประเทศไทยกับโรคมือเท้าปาก2017-11-20
องค์การอนามัยโลกคัดเลือกสายพันธุ์ไวรัสไข้หวัดใหญ่จากประเทศไทยใช้สำหรับผลิตวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ประจำ ปี 2561 สำหรับประเทศทางซีกโลกใต้2017-11-20

ดูทั้งหมด...ชมรมจริยธรรม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

แผนทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการ

คณะกรรมการดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลอง

โครงการประกันคุณภาพการตรวจการติดเชื้อเอชไอวี


ศูนย์เฝ้าระวังเชื้อดื้อยา


ศูนย์ข้อมูลโรคติดเชื้อและพาหะนำโรค

ศูนย์ข้อมูลพิษวิทยา


SEARCH หาใน WEB :

 

คลังความรู้เอกสารเผยแพร่


วิดีทัศน์เผยแพร่


มุมจัดการความรู้ KM


รายงานประจำปี สวส.


การพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA)

ข่าวประชาสัมพันธ์และประกาศ

คำแนะนำในการส่งโครงการวิจัยเพื่อรับการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์2018-09-28

โรคพิษสุนัขบ้า (Rabies)2018-03-21
การเสนอของบประมาณแผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและ นวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 25622017-09-21
ประกาศสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข เรื่อง นโยบายการพัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรมและจริยธรรมของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข2017-05-03
แบบฟอร์มหน้ากล่องพัสดุ สำหรับการ รับ-ส่ง ไปรษณีย์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข2016-09-29
แจ้งเรื่อง การติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัส และ บริการ MailGoThai สำหรับบุคลากรภายใน สวส.2016-01-05

ดูทั้งหมด...

วิดีทัศน์แนะนำสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข


วิดีทัศน์แนะนำสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

ดูทั้งหมด...

งานบริการสำหรับประชาชน

ข้อปฏิบัติในการส่งสิ่งตรวจ
แบบส่งตัวอย่างตรวจวิเคราะห์
วิธีการเก็บตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ
คู่มือการให้บริการ
แบบขอรับบริการเชื้อจุลินทรีย์
ช่องทางรับข้อเรื่องร้องเรียน
คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

ระบบค้นหาการบริการตรวจวิเคราะห์
วิธีการเก็บตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ
แบบส่งตัวอย่างตรวจวิเคราะห์
ข้อปฏิบัติในการส่งสิ่งตรวจ

 

Download เอกสารการตรวจวิเคราะห์

คู่มือการเก็บตัวอย่างและการส่งตรวจสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
คู่มือการเก็บตัวอย่างและความปลอดภัย
แบบส่งตัวอย่างตรวจวิเคราะห์

กิจกรรมสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

การประปานครหลวงเข้ารับฟังสรุปผลโครงการวิจัยและเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ NIH2018-11-01
กิจกรรมด้านคุณธรรมและจริยธรรมการสนับสนุนและยกย่องคนดีครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ และงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการประจำปี ๒๕๖๑2018-10-12
บันทึกเทปโทรทัศน์เผยแพร่ ชุดตรวจวัณโรค เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม และ 4 กันยายน 25612018-09-05

การแสดงผลงาน การพัฒนาชุดตรวจวัณโรค รู้ผลเร็ว ในการประชุม การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขเพื่อหยุดยั้งวัณโรคในประเทศไทย เมื่อวันที่ 8-9 สิงหาคม 25612018-09-05
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเตรียมความพร้อมห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจวิเคราะห์เชื้ออันตรายสูงและเชื้ออุบัติใหม่ วันที่ 11-12 กรกฎาคม 25612018-08-23
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 9 เดือน ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ระหว่างวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา2018-07-16
คณะเจ้าหน้าที่ราชอาณาจักรภูฏาน ดูงานด้านห้องปฏิบัติการตรวจเชื้อไข้หวัดใหญ่ ณ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข วันที่ 22 มิถุนายน 25612018-07-04
"การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากพี่สู่น้อง" (พี่สร้างฐานน้องสานต่อปีที่ 4) ในวันที่ 26 เมษายน 25612018-05-21

ดูทั้งหมด...

ข่าวสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เตือนภัย พิษจากแมลงกัดต่อยอันตรายถึงชีวิตได้2018-10-10

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ แนะวิธีกำจัดยุงพาหะโรคติดต่อ ด้วยวัสดุหาง่ายในครัวเรือน2018-09-17
นวัตกรรมกำจัดไข่และลูกน้ำยุงลาย LEO-TRAP (รายการเดิมหน้าปฎิรูป ออกอากาศเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561)2018-03-15
กรมวิทย์ฯ ร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยโอซาก้าวิจัยด้านโรคติดต่ออุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ2018-03-13
รายการคิดเพื่อชาติ ตอน นวัตกรรมป้องกันยุงลาย ออกอากาศ วันที่ 8 มกราคม 2561 ทาง TNN2(Ture Vision784)2018-01-22
การศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ Operation VECTOR 2017 วันที่ 1 ธันวาคม 25602017-12-13

ดูทั้งหมด...

ปฏิทินกิจกรรม

ดูกิจกรรม

 

ซีไอโอ

รายละเอียดเกี่ยวกับซีไอโอ
วิสัยทัศน์และนโยบายต่างๆ
การบริหารด้าน ICT
ข่าวสารจากซีไอโอ
ปฎิทินกิจกรรมซีไอโอยุทธศาสตร์และคำรับรอง

ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ
แผนปฏิบัติราชการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ประจำปี 2562
แผนการติดตามผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2560
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
คำรับรองการปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
คำรับรองการปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข (ฉบับลงนาม)
ผลการดำเนินการตามแผน ประจำปี 2560

 

Download LOGO
      


จำนวนผู้ชมเว็บไซต์
16631
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561
สถิติการเข้ารับชม


LINK
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรคองค์การอาหารและยาWHO  thailandmedicalhub
สวทชคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาบ