สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

Search


SEARCH หาใน WEB :

วีดีทัศน์แนะนำ สวส.

Contact Us

 

LINK

แบบสอบถามความพึงพอใจ

 มาก 
 พอใช้ 
 น้อย 
 น้อยมาก 

จำนวนผู้ชมเว็บไซต์
41438
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561   NIH Research >> A / B / C / D / E / F / G / H / I / J / K / L / M / N / O / P / Q / R / S / T / U / V / W / X / Y / Z /     >> See All

NIH Fact Sheet

ไข้หูดับ2019-05-21
ภัยร้ายใกล้ตัว...เชื้อโรคในห้องน้ำ2019-05-15
โรคฝีดาษลิง (Monkeypox)2019-05-13

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พร้อมประกันคุณภาพมาตรฐานและสนับสนุน การเข้าถึงบริการการตรวจเอชไอวีด้วยตนเอง เพื่อยุติปัญหาเอชไอวี/เอดส์2019-04-19
การตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในเลือดของผู้ขับขี่ยานพาหนะ2019-01-03
วัณโรคและการตรวจทางห้องปฏิบัติการ2018-10-08
ชุดตรวจเอชไอวีด้วยวิธีรวดเร็ว ที่ตรวจหาแอนติบอดีและแอนติเจนในชุดเดียวกัน (4th Generation HIV rapid test kit)2018-09-05
ภัยร้ายจากเชื้อ Vibrio vulnificus2018-09-04
โรคติดเชื้อไวรัสนิปาห์ (Nipah Virus disease)2018-06-08
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พร้อมรับระบาดรอบใหม่ไวรัสมรณะอีโบลา2018-05-16
เชื้อก่อโรคจากโทรศัพท์มือถือ และการป้องกันการติดเชื้อ2018-05-07
เตือนภัย แมลงมีพิษ2018-04-20
การกำจัดยุงด้วยการควบคุมทางชีววิธี สารสกัดจากพืช และวัสดุหาง่ายในครัวเรือน2018-04-20

 

ดูทั้งหมด


ข่าวประชาสัมพันธ์และประกาศ

ปรับปรุงอัตราค่าบำรุงการตรวจวิเคราะห์และให้บริการ ปี พ.ศ. 25622019-05-29

ผลการสำรวจความพึงพอใจรอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข2019-03-25
คำแนะนำในการส่งโครงการวิจัยเพื่อรับการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์2018-09-28
โรคพิษสุนัขบ้า (Rabies)2018-03-21
การเสนอของบประมาณแผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและ นวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 25622017-09-21
ประกาศสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข เรื่อง นโยบายการพัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรมและจริยธรรมของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข2017-05-03

ดูทั้งหมด

งานบริการสำหรับประชาชน

ข้อปฏิบัติในการส่งสิ่งตรวจ
แบบส่งตัวอย่างตรวจวิเคราะห์
วิธีการเก็บตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ
การขอรับบริการเชื้่อจุลินทรีย์
ค่าบำรุงการตรวจวิเคราะห์และให้บริการ
ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน
คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

การค้นหาบริการตรวจวิเคราะห์ 

 วิธีการเก็บตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ
 แบบส่งตัวอย่างตรวจวิเคราะห์
 ข้อปฏิบัติในการส่งสิ่งตรวจ


 กิจกรรมสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การตรวจวัณโรคทางห้องปฏิบัติการด้วยเทคนิค Tuberculosis-loop-mediated isothermal amplification (TB-LAMP)2019-06-17
การฝึกอบรม ผู้ตรวจประเมินใหม่ ตามมาตรฐาน ISO15189:2012,ISO15190:2003 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข วันที่ 4-6 มิถุนายน 25622019-06-07
การประชุมรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการศึกษาประสิทธิผลของวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในเด็กไทย และเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการศูนย์ไข้หวัดใหญ่แห่งชาติ ฝ่ายไวรัสระบบทางเดินหายใจ วันที่ 26 เมษายน 25622019-05-01

การสัมมนา เรื่อง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากพี่สู่น้อง (พี่สร้างฐาน น้องสานต่อ ปีงบประมาณ 2562) วันที่ 22 เมษายน 25622019-04-24
การประชุมคณะกรรมการบริหารความร่วมมือวิจัยของศูนย์ความร่วมมือการวิจัยโรคติดต่ออุบัติใหม่และอุบัติซ้ำระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่น วันที่ 7 มีนาคม 25622019-03-20
กิจกรรมโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานบริการด้านการตรวจวิเคราะห์ กลุ่มกีฏวิทยาทางการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 25622019-03-01
การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านพิษวิทยา การจัดการความรู้ด้านพิษวิทยา ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ 25622019-02-21
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การตรวจวัณโรคทางห้องปฏิบัติการด้วยเทคนิค Tuberculosis-loop-mediated isothermal amplification (TB-LAMP) ระหว่างวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 25622019-02-20

ดูทั้งหมด


ข่าวสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

ความรู้เรื่อง มาตรการการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในผู้ขับขี่ยานพาหนะ โดย นายแพทย์สมชาย แสงกิจพร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ทางรายการวิทยุ จส. 100 (วันที่ 27 ธันวาคม 2561)2019-01-03
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เตือนภัย พิษจากแมลงกัดต่อยอันตรายถึงชีวิตได้2018-10-10

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ แนะวิธีกำจัดยุงพาหะโรคติดต่อ ด้วยวัสดุหาง่ายในครัวเรือน2018-09-17
นวัตกรรมกำจัดไข่และลูกน้ำยุงลาย LEO-TRAP (รายการเดิมหน้าปฎิรูป ออกอากาศเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561)2018-03-15
กรมวิทย์ฯ ร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยโอซาก้าวิจัยด้านโรคติดต่ออุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ2018-03-13
รายการคิดเพื่อชาติ ตอน นวัตกรรมป้องกันยุงลาย ออกอากาศ วันที่ 8 มกราคม 2561 ทาง TNN2(Ture Vision784)2018-01-22
การศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ Operation VECTOR 2017 วันที่ 1 ธันวาคม 25602017-12-13

 

ดูทั้งหมด

ระบบสารสนเทศ สวส

 

QR CODEบริการทางอิเล็กทรอนิกส์KPI Reporter